สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กาซะลองคำ  สกุล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Radermachera Zoll. & Moritzi

Bignoniaceae

ไม้ต้น ใบประกอบ 1–3 ชั้น เรียงตรงข้ามสลับฉาก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง หรือลดรูปดูคล้ายออกเป็นกระจุก ออกที่ปลายกิ่งหรือตามกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปหลอดหรือระฆังคล้ายกาบ แฉกลึกไม่เท่ากัน หรือขอบตัด ดอกรูปดอกเข็ม รูปกรวย หรือรูประฆัง ปลายแยก 5 แฉก คล้ายรูปปากเปิด เกสรเพศผู้ 2 คู่ ยาวไม่เท่ากัน และอาจมีที่เป็นหมัน 1 อัน จานฐานดอกเป็นวง รังไข่มี 2 ช่อง ออวุลจำนวนมาก เรียง 2 แถวในแต่ละช่อง ก้านเกสรเพศเมียไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ยอดเกสรรูปลิ้น แยกเป็น 2 แฉก ผลแห้งแตกกลางพู รูปแถบ มีสันเป็นเหลี่ยม 2 สัน ผนังกั้นหนา เมล็ดแบน มีปีกใสที่ปลายทั้งสองด้าน

สกุล Radermachera มีประมาณ 15 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยมี 6 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ Jacobus C. M. Radermacher (1741–1783)


เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 41.

Zhang, Z.Y. and T. Santisuk. (1998). Bignoniaceae (Mayodendron). In Flora of China Vol. 18: 218.