สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก้ามกุ้งหัว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Phyllagathis tuberosa (C. Hansen) Cellin. & S. S. Renner

Melastomataceae

ไม้ล้มลุกไม่มีลำต้น มีเหง้า มีขนยาวห่าง ๆ ตามแผ่นใบ ก้านใบ ก้านช่อดอก และฐานดอก มี 1-3 ใบ รูปไข่ ยาว 2-5 ซม. โคนตัด เว้าตื้น หรือแหลม ขอบเรียบมีขนครุย เส้นโคนใบข้างละ 2 เส้น เส้นแขนงใบย่อยไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกออกจากเหง้า ก้านช่อยาว 2-7 ซม. มี 3-7 ดอก ใบประดับ 2 ใบ รูปแถบขนาดเล็ก ฐานดอกรูปถ้วย ยาว 1-2 มม. ก้านดอกยาวประมาณ 4 มม. ดอกสีชมพู กลีบรูปไข่ ยาวประมาณ 3.5 มม. เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ผลรูประฆัง ยาวประมาณ 1.5 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูเมี่ยง จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคตะวันออกที่โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นบนก้อนหินหรือดินทราย ในป่าเต็งรังหรือป่าดิบแล้ง ความสูง 300-700 เมตร

ชื่อพ้อง  Tylanthera tuberosa C. Hansen

ก้ามกุ้งหัว: ไม้ล้มลุกไม่มีลำต้น มีใบเดียว ช่อดอกยาว ช่อดอกแบบวงแถวคู่ เกสรเพศผู้ 4 อัน ผลรูประฆัง (ภาพ: โขงเจียม อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and S.S. Renner. (2007). Melastomataceae. In Flora of China Vol. 13: 377.

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 468-475.

Wangwasit, K., N. Cellinese and M. Norsaengsri. (2010). Phyllagathis nanakorniana (Melastomataceae), a new species from Thailand. Blumea 55(3): 246-248.