สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก้ามกุ้งขน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Phyllagathis hispida King

Melastomataceae

ไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น มีขนสากหรือเกลี้ยง ใบรูปไข่ ยาว 10–25 ซม. โคนรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟันตื้น ๆ เส้นโคนใบ 6–10 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาวได้ถึง 10 ซม. ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม มีขนสากหรือเกลี้ยง ก้านช่อยาว 4–10 ซม. ฐานดอกยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงร่วงเร็ว ดอกสีชมพูอมม่วงหรือสีขาว กลีบรูปไข่ ยาวประมาณ 1.3 ซม. เกสรเพศผู้ 8 อัน อันสั้น 4 อัน ติดบนกลีบเลี้ยง ยาวประมาณ 5 มม. อันยาว 4 อัน ติดบนกลีบดอก ยาวประมาณ 1.2 ซม. รวมเดือย มีเกล็ด 4 อันรอบโคนก้านเกสรเพศเมีย รังไข่มี 4 ช่อง ผลรูปรียาวประมาณ 6 มม. เมล็ดยาวประมาณ 1 มม.

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้นหรือริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ก้ามกุ้งขน: ลำต้นสั้น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบและช่อดอกมีขนสากหรือเกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม เกสรเพศผู้ 8 อัน อันยาว 4 อัน อันสั้น 4 อัน (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and S.S. Renner. (2007). Melastomataceae. In Flora of China Vol. 13: 377.

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 468–475.

Wangwasit, K., N. Cellinese and M. Norsaengsri. (2010). Phyllagathis nanakorniana (Melastomataceae), a new species from Thailand. Blumea 55(3): 246–248.