สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บานบ่าย  สกุล
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Operculina Silva Manso

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ใบเรียงเวียน เรียบหรือรูปฝ่ามือ ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ ใบประดับคล้ายใบ ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขยายในผล ดอกรูปแตร สีขาวหรือเหลือง ปลายแยกเป็นแฉกตื้น ๆ 5 แฉก ปลายแฉกจักดูคล้ายมี 10 กลีบ กลางกลีบเป็นแถบ เกลี้ยงหรือมีขน เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดที่โคนหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูบิดเวียน เรณูไม่มีเป็นหนาม จานฐานดอกเป็นวง รังไข่ 2 ช่อง มีออวุล 4 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยอดเกสรมี 2 พู กลม ผลแห้งแตกตามขวาง ฝาผนังเชื่อมติดกัน ครึ่งบนบางใสคล้ายฝา ส่วนมากมี 4 เมล็ด

สกุล Operculina มีประมาณ 15 ชนิด พบทั่วไปในเขตร้อน ในไทยมี 3 ชนิด อีก 2 ชนิด คือ จิงจ้อเหลี่ยม O. turpethum (L.) Silva Manso ดอกสีขาว แถบกลางกลีบเกลี้ยง และจิงจ้อตลับ O. riedeliana (Oliv.) Ooststr. กลีบเลี้ยงกลม ส่วนมากพบทางภาคใต้ ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน “operculum” ฝา ตามลักษณะของผล


เอกสารอ้างอิง

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 451-453.