สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จาก
วันที่ 13 กันยายน 2559

Nypa fruticans Wurmb

Arecaceae

ปาล์มแตกกอ แยกเพศร่วมต้น ใบแบบขนนก เรียงเวียน 4-7 ใบ แกนกลางยาว 6-7 ม. ก้านใบและกาบยาว 1.3-1.8 ม. ใบย่อยมีข้างละ 70-80 ใบ เรียงสลับ รูปแถบ ยาว 100-120 ซม. โคนตัด กาบหนาแข็งคล้ายเนื้อไม้ ด้านบนเป็นร่อง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 1-1.7 ม. ก้านช่อหนา ยาว 60-90 ซม. ใบประดับคล้ายกาบ ยาว 30-40 ซม. ก้านยาว 20-30 ซม. ช่อดอกย่อยแบบช่อเชิงลด ยาว 7-12 ซม. ช่อดอกเพศผู้มี 5-8 ช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 3 กลีบ รูปแถบ ยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน ยาว 4-5 มม. ช่อดอกเพศเมียมีช่อเดียว ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 ซม. ดอกบานหลังดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกยาว 3-4 มม. ยอดเกสรเพศเมียติดทน ผลติดเป็นกลุ่มอัดแน่น ผลย่อยรูปไข่กลับ ยาว 8-11 ซม. เป็นเหลี่ยมและมีสัน เปลือกหนามีเส้นใยเหนียว เนื้อในกะลาสีขาวใส

พบที่อินเดีย ศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียตอนบน และหมู่เกาะแปซิฟิก พบตามชายคลองใกล้ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน ใบอ่อนตากแห้งใช้มวนยาสูบ ห่อขนม ทำที่ตักน้ำ หมาจาก ใบแก่ใช้มุงหลังคา เนื้อในเมล็ดกินได้

สกุล Nypa Steck มีชนิดเดียว และเพียงสกุลเดียวภายใต้วงศ์ย่อย Nypoideae ชื่อสกุลเป็นภาษามาเลย์ “nipah” ที่เรียกพืชชนิดนี้

ชื่อสามัญ  Atap palm, Nipa palm

ชื่ออื่น   จาก (ทั่วไป); อัตต๊ะ (มาเลย์-ภาคใต้)

จาก: ปาล์มแตกกอ กาบหนาและแข็ง ช่อดอกย่อยแบบช่อเชิงลด ช่อดอกเพศผู้มี 5-8 ช่อ ช่อดอกเพศเมียมีช่อเดียว ทรงกลม ผลติดเป็นกลุ่มอัดแน่น (ภาพต้นและภาพช่อผล: ระนอง - ราชันย์ ภู่มา; ภาพช่อดอก: สมุทรสาคร - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Barfod, A.S. and J. Dransfield. (2013). Arecaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(3): 455-458.

อัตต๊ะ
วันที่ 13 กันยายน 2559

Nypa fruticans Wurmb

Arecaceae

ดูที่ จาก