สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หยาดเนตร  สกุล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Microchirita (C. B. Clarke) Yin Z. Wang

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ใบเรียงเวียนรอบข้อหรือเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจุกหรือคล้ายช่อซี่ร่ม ออกตามซอกใบ ส่วนมากเชื่อมติดก้านใบ กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน มี 5 กลีบ ติดทน ดอกสมมาตรด้านข้าง รูปแตรหรือรูประฆัง หลอดกลีบโค้งงอ กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 2 อัน ติดช่วงโคนภายในหลอดกลีบดอก ปลายแกนอับเรณูมีรยางค์ เชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน จานฐานดอกเป็นวง รังไข่ส่วนมากมีช่องเดียว พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ 2 แนว ยอดเกสรส่วนมากจัก 2 พู ผลแห้งแตกตามยาวจรดโคน เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมาก

สกุล Microchirita เดิมเคยอยู่ภายใต้สกุล Chirita sect. Microchirita มีประมาณ 25 ชนิด พบที่จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยมี 16 ชนิด ชื่อสกุลหมายถึงคล้ายพืชในสกุล Chirita ที่มีขนาดเล็ก


เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae (Chirita). Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 86-89.

Weber, A., D.J. Middleton, A. Forrest, R. Kiew, C.L. Lim, A.R. Rafidah, S. Sontag, P. Triboun, Y.G. Wei, T.L. Yao and M. Möller. (2011). Molecular systematics and remodelling of Chirita and associated genera (Gesneriaceae). Taxon 60(3): 767-790.

Wood, D. (1974). A revision of Chirita (Gesneriaceae). Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 33(1): 123-205.