สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

อมรเบิกฟ้า
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Mandevilla × amabilis (hort. Backhouse) Dress

Apocynaceae

ดูที่ บานบุรีหอม