สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จำปีถิ่นไทย
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia koordersiana (Noot.) Figlar

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบติดที่โคนก้านใบ ยาว 1-1.5 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 6-23 ซม. ปลายแหลมยาว มักเบี้ยว ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านดอกสั้น ดอกสีเหลือง มี 9 กลีบ เรียง 2 วง รูปใบหอกแคบ กลีบวงนอก 3 กลีบ ยาว 1.2-2.2 ซม. กลีบวงใน 6 กลีบ หนากว่า เกสรเพศผู้ยาว 5-7 มม. รวมแกนอับเรณูที่เป็นรยางค์ คาร์เพล 8-12 อัน มีขนสั้นสีเทา ก้านยาว 4-6 มม. ผลรูปทรงกระบอก ก้านยาวประมาณ 4.5 ซม. ผลย่อยแยกกัน ยาว 1.5-2.5 ซม. แต่ละผลมี 1-2 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

พบที่คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคใต้ที่ชุมพร สงขลา พังงา นราธิวาส ขึ้นตามสันเขาหรือที่ลาดชันในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่อพ้อง  Michelia koordersiana Noot.

จำปีถิ่นไทย: กลีบรวม 9 กลีบ เรียง 2 วง รูปใบหอกแคบ ๆ ผลย่อยแยกกัน เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง (ภาพ: สุคิริน นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.

Xia, N., Y. Liu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae. In Flora of China Vol. 7: 80, 87, 90.