สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จำปา
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. หูใบแนบติดก้านใบมากกว่ากึ่งหนึ่ง ใบรูปไข่ ยาว 10-30 ซม. ปลายแหลมยาว ยาวได้ถึง 2.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขน เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1.5-4 ซม. ช่อดอกออกตามปลายกิ่งงัน ยาว 1-1.8 ซม. มีดอกเดียว ก้านดอกสั้นมาก ดอกมีกลิ่นหอมแรง สีเหลืองอมส้ม มี 15 กลีบ เรียงหลายวง ยาวเท่า ๆ กัน รูปใบหอกกลับ ยาว 2-4 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 6-8 มม. แกนอับเรณูมีรยางค์สั้น ๆ ผลยาว 7-15 ซม. ผลย่อยแยกกัน ยาว 1-1.5 ซม. แต่ละผลย่อยมี 2-4 เมล็ด ผิวย่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ จำปี, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เป็นไม้ประดับทั่วไปในเอเชียเขตร้อน แยกเป็น var. pubinervia (Blume) Figlar & Noot. พบทางภาคใต้ ต้นสูงได้ถึง 50 ม. ใบรูปรี ปลายแหลมสั้น ส่วนจำปาขาว เป็นลูกผสม M. champaca x baillonii คำระบุชนิดมาจากภาษาสันสกฤต และเป็นที่มาของชื่อไทย

ชื่อพ้อง  Michelia champaca L.

ชื่อสามัญ  Champak

ชื่ออื่น   จำปา (ทั่วไป); จำปากอ (มาเลย์-ภาคใต้); จำปาเขา (ตรัง); จำปาทอง (นครศรีธรรมราช); จำปาป่า (สุราษฎร์ธานี)

จำปา: ดอกออกเดี่ยว ๆ กลีบรวม 15 กลีบ รูปใบหอกกลับ เรียงหลายวง สีเหลืองอมส้ม แกนอับเรณูมีรยางค์สั้น ๆ ผลย่อยแยกกัน (ภาพ: cultivated - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 118-120.

จำปาเขา
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

Magnoliaceae

ดูที่ จำปา

จำปากอ
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

Magnoliaceae

ดูที่ จำปา

จำปาทอง
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

Magnoliaceae

ดูที่ จำปา

จำปาป่า
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

Magnoliaceae

ดูที่ จำปา