สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ก่อเกล็ดดำ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus truncatus (King ex Hook. f.) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อดำ

ก่อข้าว
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus truncatus (King ex Hook. f.) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อดำก่อดำ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus truncatus (King ex Hook. f.) Rehder

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 12-29 ซม. ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อดอกยาว 5-15 ซม. ส่วนมากแตกแขนง ผลรูปกรวย กว้าง 2.5-3.5 ซม. สูง 2-3 ซม. รวมกาบ กาบหุ้มผลเกือบตลอดผลยกเว้นช่วงปลาย เชื่อมติดกันที่โคนหรือแยกกัน เกล็ดเชื่อมติดกัน มีขนสั้นนุ่ม

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าสนเขาและป่าดิบเขา ความสูง 900-1300 เมตร

ชื่อพ้อง  Quercus truncata King ex Hook. f.

ชื่ออื่น   ก่อเกล็ดดำ, ก่อข้าว, ก่อดำ (เลย); ก่อดูก (เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ก่อดำ: ช่อดอกแบบช่อหางกระรอก แยกแขนง กาบหุ้มผลเกือบตลอดความยาว เชื่อมติดกันที่โคนหรือแยกกัน เกล็ดเชื่อมติดกัน (ภาพ: ภูกระดึง เลย - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Huang, C., Y. Zhang and B. Batholomew. (1999). Fagaceae. In Flora of China Vol. 4: 333, 343, 349.

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 243-351.

ก่อดูก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus truncatus (King ex Hook. f.) Rehder

Fagaceae

ดูที่ ก่อดำ