สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตะแบกเตี้ย
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Lagerstroemia noei Craib

Lythraceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 8 ม. เปลือกบาง ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 3-8.5 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีขนกระจุกรูปดาวหนาแน่น ก้านใบยาว 3-5 มม. ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 7-27 ซม. มีขนสั้นนุ่มและขนกระจุกสีน้ำตาลแดง ก้านดอกเทียมยาวประมาณ 2 มม. ขยายในผลเล็กน้อย หลอดกลีบเลี้ยงเรียบ ยาว 5-7 มม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 มม. ปลายกลีบด้านในมีขน ดอกสีชมพูอมม่วง กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 0.8-1.2 ซม. ก้านกลีบยาวประมาณ 4 มม. เกสรเพศผู้วงนอก 9-11 อัน ชี้ออกระหว่างช่องว่างกลีบดอกด้านเดียว รังไข่มีขนหนาแน่น ผลรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 1 ซม. มีขนช่วงปลายผล

พบที่กัมพูชา และลาว ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรังที่เป็นหินทราย ความสูง 200-350 เมตร ในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยระบุว่าอาจเป็นลักษณะที่เป็นต้นเตี้ยของตะแบกเกรียบ L. cochinchinensis Pierre

ตะแบกเตี้ย: ช่อดอกและกลีบเลี้ยงมีขนสั้นนุ่มและขนกระจุกสีน้ำตาลแดง เกสรเพศผู้วงนอก 9-11 อัน ชี้ออกระหว่างช่องว่างกลีบดอกด้านเดียว (ภาพ: โขงเจียม อุบลราชธานี; ภาพช่อดอก - ปรีชา การะเกตุ, ภาพช่อผล - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O., B.E.E. Duyfjes and P. Phonsena. (2014). Lythraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 553-580.

Furtado, C.X. (1969). A revision of Lagerstroemia L. (Lythraceae). Gardens’ Bulletin Singapore 24: 185-335.

Qin, H., S.A. Graham and M.G. Gilbert. (2007). Lythraceae (Lagerstroemia). In Flora of China Vol. 13: 277-281.