สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

คัมไป
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Poaceae

ดูที่ หญ้าปล้อง

ริมปัต
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Poaceae

ดูที่ หญ้าปล้องหญ้าปล้อง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Poaceae

หญ้าหลายฤดู มีไหล ลำต้นเลื้อยทอดนอน ยาวได้ถึง 3.5 ม. ชูยอดสูงได้ถึง 1 ม. มีรากตามโคนต้น ข้อบวมพอง ปล้องมีไส้สีขาว ใบรูปแถบ ยาว 15-30 ซม. โคนมน โอบลำต้นเล็กน้อย กาบใบยาว 7-10 ซม. ลิ้นกาบบาง ยาว 1-2 มม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบ ๆ คล้ายช่อเชิงลด ยาว 20-40 ซม. แกนช่อมีครีบ ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ รูปใบหอก ยาว 5-6.5 มม. กาบช่อดอกย่อยบาง ปลายแหลมยาว กาบช่อล่างรูปไข่ ยาว 1.2-2 มม. เส้นกาบ 1-3 เส้น กาบช่อบนรูปใบหอก ยาว 3-5 มม. เส้นกาบ 5 เส้น ปลายมีติ่งหนาม ดอกย่อยดอกล่างเป็นหมัน กาบล่างคล้ายกาบช่อดอกย่อยบน ไม่มีกาบบน ดอกย่อยดอกบนสมบูรณ์เพศ กาบรูปเรือ ปลายแหลม ยาวประมาณ 3 มม. เส้นกาบ 3 เส้น กาบบนหนา ปลายมีขนคายสั้น ๆ

พบที่อเมริกาเขตร้อน อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ถึงออสเตรเลียตอนบน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามริมน้ำหรือที่น้ำขัง ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

สกุล Hymenachne P. Beauv. มี 5-10 ชนิด พบในอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ หญ้าปล้องน้อย H. assamica (Hook. f.) Hitchc. ช่อดอกย่อยสั้นกว่า ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “hyme” เยื่อบาง และ “achne” กาบ ตามลักษณะกาบช่อดอก และกาบล่างดอกย่อยล่าง

ชื่อพ้อง  Panicum amplexicaule Rudge

ชื่ออื่น   คัมไป, ริมปัต (มาเลย์-นราธิวาส); หญ้าปล้อง (กรุงเทพฯ)

หญ้าปล้อง: ถิ่นที่อยู่ขึ้นในน้ำ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบ ๆ (ภาพ: นครราชสีมา - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Chen, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Hymenachne). In Flora of China Vol. 22: 510.

Norsaengsri, M. and P. Chantaranothai. (2005). The genus Hymenachne (Poaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 33: 94-100.