สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปาหนัน  สกุล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Goniothalamus (Blume) Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ใบเรียงเวียนหรือเรียงสลับระนาบเดียว ช่อดอกแบบช่อกระจุก มีดอกเดียวหรือหลายดอกตามซอกใบ กิ่ง หรือลำต้น ใบประดับขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง เรียงจรดกัน วงนอกหนา วงในขนาดเล็ก มีก้านสั้น ๆ ปลายมักติดกันรูปกรวย เกสรเพศผู้จำนวนมาก อับเรณูรูปขอบขนานหรือรูปแถบ หันออก ปลายมีรยางค์ มีหลายคาร์เพล แยกกัน แต่ละคาร์เพลมีออวุล 1-10 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียเรียบหรือจัก 2 พู ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ไร้ก้านหรือมีก้านสั้น ๆ

สกุล Goniothalamus เดิมอยู่ภายใต้สกุล Polyalthia sect. Goniothalamus Blume มี 130-140 ชนิด พบเฉพาะในเอเชียเขตร้อน ในไทยมีประมาณ 25 ชนิด และส่วนใหญ่พบทางภาคใต้ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “gonia” เหลี่ยมหรือมุม และ “thalamos” โคนดอก หมายถึงโคนดอกหรือฐานดอกมักเป็นเหลี่ยม


เอกสารอ้างอิง

Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Goniothalamus). In Flora of China Vol. 19: 684-685.

Saunders, R.M.K. and P. Chalermglin. (2008). A synopsis of Goniothalamus species (Annonaceae) in Thailand, with descriptions of three new species. Botanical Journal of the Linnean Society 156: 355-384.