สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

พุดซ้อน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Gardenia jasminoides J. Ellis

Rubiaceae

ดูที่ คำมอกหลวง