สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปลาไหลเผือกเล็ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Eurycoma harmandiana Pierre

Simaroubaceae

ไม้พุ่มเตี้ย สูงได้ถึง 30 ซม. ใบประกอบยาว 8-18 ซม. มีใบย่อย 2-5 คู่ รูปแถบ ยาว 3-7 ซม. โคนเบี้ยว ไร้ก้าน ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ไม่มีขนต่อม ดอกสีแดง ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มม. กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาว 3-3.5 มม. มีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาวประมาณ 2 มม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรรูปโล่ มี 1-5 ผลย่อย รูปรีแคบ ยาวประมาณ 1 ซม. ก้านผลสั้น

พบที่ลาว และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ และภาคตะวันออกที่อุบลราชธานี ขึ้นตามป่าเต็งรัง ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ปลาไหลเผือกเล็ก: ไม้พุ่มเตี้ย ใบย่อยรูปแถบ ช่อดอกออกตามซอกใบ มีขนแต่ไม่มีขนต่อม ผลย่อยรูปรีแคบ ก้านผลสั้น (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ; ภาพซ้ายและภาพขวาบน - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพขวาล่าง - โสมนัสสา แสงฤทธิ์)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. (1981). Simaroubaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 443-445.

Nooteboom, H.P. (1962). Simaroubaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 205-207.