สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ใบต่างดอก
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Euphorbia cyathophora Murray

Euphorbiaceae

ไม้ล้มลุก สูง 50-60 ซม. ลำต้นกลวง หูใบคล้ายเกล็ดขนาดเล็ก ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน จัก 1-2 พู ยาว 4-9 ซม. ขอบจักตื้น ๆ แผ่นใบด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง แยก 3-6 แขนง วงใบประดับใบล่างคล้ายใบ โคนสีแดง ใบบนขนาดเล็ก เรียบ สีแดงทั้งใบ ก้านช่อยาวประมาณ 2.5 มม. ใบประดับรูปถ้วย สูงประมาณ 3 มม. จัก 5 พู มีต่อมเดียว สีเหลือง เปิดออกรูปรี ยาวประมาณ 2 มม. ไม่มีรยางค์ เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 4 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. ผลจัก 2-3 พู เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ก้านยาวประมาณ 3 มม. เมล็ดรูปไข่ ผิวขรุขระ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ น้ำนมราชสีห์, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในไทยพบเป็นไม้ประดับหรือขึ้นเป็นวัชพืช โดยเฉพาะตามชายหาดทางภาคใต้

หมายเหตุ  2

ชื่อสามัญ  Fire on the mountain, Wild Poinsettia

ชื่ออื่น   ดอกบานบา (ลาว); ใบต่างดอก (สงขลา)

ใบต่างดอก: ใบจักเป็นพู ใบประดับคล้ายใบ โคนหรือทั้งใบมีสีแดง ใบบนเรียบ ช่อดอกติดเป็นช่อกระจุกซ้อน แต่ละช่อมีต่อมสีเหลืองต่อมเดียว ผลมีก้านยาว (ภาพ: บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Esser, H.-J. (2005). Euphorbiaceae (Euphorbia). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 273.

ดอกบานบา
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Euphorbia cyathophora Murray

Euphorbiaceae

ดูที่ ใบต่างดอก