สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ยางเสียน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางยูง

ยางตัง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางยูง

ยางมันหมู
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางยูงยางยูง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น กิ่งเกลี้ยง มีไข ตายอดมีขนกระจุกสั้นนุ่มหนาแน่น หูใบรูปขอบขนาน ยาว 2-9 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 10-25 ซม. ปลายแหลมสั้น โคนมนหรือเว้าตื้น แผ่นใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 10-18 เส้น ก้านใบยาว 4-8 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 18 ซม. มี 2-5 ดอก เรียงห่าง ๆ ก้านดอกยาว 2-4 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1.2-1.5 ซม. กลีบยาวยาว 2.5-3.5 ซม. กลีบสั้นยาวประมาณ 5 มม. กลีบดอกรูปใบหอก ยาว 3-5 ซม. ด้านนอกมีขนละเอียด เกสรเพศผู้ 30 อัน อับเรณูยาว 0.8-1 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลยาว 4-7 ซม. มีสันครีบ 5 สัน เป็นปีกกว้าง 1-1.5 ซม. ปีกยาวยาว 14-20 ซม. ปีกสั้นยาวประมาณ 2 ซม. พับงอกลับเล็กน้อย

พบที่อินเดียรวมหมู่เกาะอันดามัน พม่า เวียดนามตอนใต้ คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่บึงกาฬ นครพนม และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร

ชื่อพ้อง  Mocanera grandiflora Blanco

ชื่ออื่น   ยางตัง (ภาคใต้); ยางมันหมู (ตรัง); ยางยูง (ภาคใต้); ยางเสียน (ระนอง); ยางหัวแหวน (นครศรีธรรมราช); ยูง (ภาคใต้)

ยางยูง: กิ่งเกลี้ยง มีไข แผ่นใบเกลี้ยง ช่อดอกยาว ดอกเรียงห่าง ๆ หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลมีสันครีบ 5 สัน เป็นปีกกว้าง (ภาพ: ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 291-326.

Li, X.W., J. Li and P.S. Ashton. (2007). Dipterocarpaceae in Flora of China Vol. 13: 48-49.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 119-140.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 25: 16-45.

ยางหัวแหวน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางยูง

ยูง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางยูง