สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กาตีล
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ขะยาง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

จ้อง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

จะเตียล
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ชันนา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ทองหลัก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ยาง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ยางเนิน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ยางแม่น้ำ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ยางกุง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ยางขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ยางควาย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ยางตัง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนายางนา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น ตายอดมีขนยาวหนาแน่น หูใบรูปใบหอก ยาวได้ถึง 10 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 9-24 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปลิ่มกว้าง กลม หรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 12-20 เส้น ก้านใบยาว 2-6 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. ช่อแยกแขนงยาว 3-7 ซม. มี 3-5 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 ซม. กลีบยาวยาว 1-1.5 ซม. กลีบสั้นยาวประมาณ 5 มม. กลีบดอกยาวประมาณ 3 ซม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 30 อัน อับเรณูยาวประมาณ 8 มม. หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลยาว 3-4 ซม. มี 5 สัน เป็นปีกกว้าง 0.5-1 ซม. ปีกยาวยาว 8-13 ซม. ปีกสั้นยาวประมาณ 1 ซม. ขอบพับกลับ

พบที่อินเดียรวมหมู่เกาะอันดามัน ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนยกเว้นเวียดนามตอนบน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่ราบลุ่มริมลำธารหรือแม่น้ำในป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อพ้อง  Dipterocarpus philippinensis Foxw.

ชื่อสามัญ  Yang

ชื่ออื่น   กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี); ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา); จ้อง (กะเหรี่ยง); จะเตียล (เขมร); ชันนา (ชุมพร); ทองหลัก (ละว้า); ยาง (ทั่วไป); ยางกุง (เลย); ยางขาว (ทั่วไป); ยางควาย (หนองคาย); ยางตัง (ชุมพร); ยางนา (ทั่วไป); ยางเนิน (จันทบุรี); ยางแม่น้ำ, ยางหยวก (ทั่วไป); ราลอย (ส่วย-สุรินทร์); ลอย (โซ่-นครพนม)

ยางนา: ตายอดมีขนหนาแน่น โคนใบเว้าตื้น หลอดกลีบเลี้ยงหุ้มผลมีสันครีบคล้ายปีก 5 สัน (ภาพดอก: ปราจีนบุรี - ปิยชาติ ไตรสารศรี; ภาพผล: อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 291-326.

Li, X.W., J. Li and P.S. Ashton. (2007). Dipterocarpaceae in Flora of China Vol. 13: 48-49.

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 119-140.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam 25: 16-45.

ยางหยวก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ราลอย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา

ลอย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

Dipterocarpaceae

ดูที่ ยางนา