สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ไข่มดหิน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Diplycosia heterophylla Blume var. latifolia (Blume) Sleumer

Ericaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. ใบเรียงเวียน รูปไข่ รูปรี หรือรูปขอบขนาน ยาว 8-16 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ก้านใบยาว 3-7 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 5-7 มม. ใบประดับขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม 2 ใบ เชื่อมติดกัน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. ขยายในผล ดอกรูประฆัง สีเขียวอมชมพู หลอดกลีบดอกยาว 4-6 มม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาดเล็ก ปลายพับงอกลับ เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 3 มม. ปลายอับเรณูยื่นยาวคล้ายหลอด มีตุ่มกระจาย จานฐานดอกรูปถ้วย จักตื้น ๆ 10 พู รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 4-5 มม. ติดทน ผลแห้งแตก เปลือกบาง มีกลีบเลี้ยงสดหุ้ม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา ชวา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคใต้ตอนล่างที่เบตง จังหวัดยะลา ขึ้นเกาะบนก้อนหินตามที่โล่งบนยอดเขา ความสูง 700-1000 เมตร

สกุล Diplycosia Blume อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Styphelioideae มีประมาณ 100 ชนิด ส่วนใหญ่พบในภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยมี 3 ชนิด พบเฉพาะทางภาคใต้ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “diplos” สองเท่า และ “kos” คลุม ตามลักษณะใบเชื่อมติดกัน

ชื่อพ้อง  Diplycosia latifolia Blume

ไข่มดหิน: ช่อกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ผลมีกลีบเลี้ยงสดหุ้ม เกสรเพศเมียติดทน (ภาพ: เบตง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Sleumer, H. (1972). Ericaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 738-740.