สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   นาคราชเกล็ดน้ำตาล
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Davallia trichomanoides Blume var. lorrainii (Hance) Holttum

Davalliaceae

เฟินอิงอาศัย เหง้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. เกล็ดคอดเหนือโคนเรียวยาวคล้ายหาง ขอบมีขนยาว ใบประกอบรูปสามเหลี่ยมมน เรียวแคบ ยาว 10-35 ซม. ก้านใบยาวได้ถึง 10 ซม. ก้านใบประกอบย่อยแต่ละชั้นมีก้านสั้น ๆ ช่วงโคน ช่วงปลายไร้ก้าน ใบประกอบย่อยยาวได้ถึง 19 ซม. แต่ส่วนมากยาวประมาณ 10 ซม. ใบประกอบย่อยที่สามยาว 2-7 ซม. ใบย่อยยาว 0.5-2.5 ซม. ปลายแหลมมน ขอบเว้าหรือจักตื้น ๆ ไม่มีเส้นใบแซม เนื้อใบแข็ง กลุ่มอับสปอร์ติดที่ปลายเส้น แขนงใบ เยื่อคลุมรูปถ้วย ยาวประมาณ 2 มม.

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามโขดหินหรืิอต้นไม้ที่มีมอสเกาะ ในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูง 800-1400 เมตร ส่วน var. trichomanoides เกล็ดเรียวแคบจากโคน ปลายแหลมยาว เกลี้ยงหรือมีขนสั้น ๆ ตามขอบ ใบย่อยจักลึกเกินกึ่งหนึ่ง ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือและภาคใต้ เหง้าใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ

ชื่อพ้อง  Davallia lorrainii Hance

นาคราชเกล็ดน้ำตาล: ใบประกอบรูปสามเหลี่ยมมน ก้านใบประกอบย่อยแต่ละชั้นมีก้านสั้น ๆ ช่วงโคน ช่วงปลายไร้ก้าน ใบย่อยขอบเว้าหรือจักตื้น ๆ (ภาพ: ภูหินร่องกล้า พิษณุโลก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1985). Davalliaceae. In Flora of Thailand Vol. 3(2): 157-164.

Xing, F., W. Faguo and H.P. Nooteboom. (2013). Davalliaceae. In Flora of China Vol. 2-3: 752-754.