สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าไข่เหา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Cyrtococcum patens (L.) A. Camus

Poaceae

หญ้าฤดูเดียว สูง 10-60 ซม. ใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 4.5-10 ซม. เกลี้ยงหรือมีขน โคนสอบเรียว กาบใบสั้นกว่าปล้อง ขอบมีขน คอใบมีขน ช่อดอกยาว 10-40 ซม. แกนช่อเป็นเหลี่ยม มีขน ช่อดอกย่อยออกเป็นคู่ รูปไข่กลับ ยาว 1.3-2 มม. ก้านช่อยาวกว่าช่อดอกย่อย ยาวประมาณ 3.8 มม. กาบรูปไข่กลับ กาบล่างปลายมน มีขนตามเส้นกาบ กาบบนปลายแหลม สั้นกว่าช่อดอกย่อยเล็กน้อย มีขนต่อม เส้นกาบ 3 เส้น ดอกล่างกาบรูปรี ดอกบนกาบหนา แข็ง ปลายมน

พบที่อินเดีย ศรีลังกา จีน พม่า ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู และออสเตรเลีย ในไทยพบทั่วทุกภาค ขึ้นตามชายป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 2000 เมตร แยกเป็น var. latifolium (Honda) Ohwi หรือ หญ้าง๊าด ใบและช่อดอกมีขนาดใหญ่กว่า

ชื่อพ้อง  Panicum patens L.

หญ้าไข่เหา: ช่อดอกแยกแขนงแคบ ๆ ก้านช่อดอกย่อยยาวกว่าช่อดอกย่อย (ภาพซ้าย: แก่งกระจาน เพชรบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล); หญ้าง๊าด: ใบและช่อดอกขนาดใหญ่กว่าหญ้าไข่เหา (ภาพขวา: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Cheng, S.L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Cyrtococcum). In Flora of China Vol. 22: 513-514.

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.