สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เฮาบาฮัว
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Colquhounia coccinea Wall. var. mollis (Schltdl.) Prain

Lamiaceae

ดูที่ แสงแดงแสงแดง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Colquhounia coccinea Wall. var. mollis (Schltdl.) Prain

Lamiaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. มีขนรูปดาวสั้นนุ่มหนาแน่นตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก และกลีบดอก ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 7-11 ซม. ปลายแหลมยาว โคนมนหรือกลม ขอบจักมน ใบประดับขนาดเล็ก รูปแถบ กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาวประมาณ 6 มม. เส้นกลีบไม่ชัดเจน กลีบยาวประมาณ 1 มม. ดอกสีแดงอมส้ม ยาว 2-2.5 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 1.7-2.3 ซม. ปากบนรูปไข่ จักตื้น ๆ รังไข่มีตุ่มกระจาย

พบที่ภูฏาน อินเดีย เนปาล พม่า จีน และภาคเหนือของไทยที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1600-2200 เมตร ส่วน var. coccinea กิ่งและแผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย พบที่อินเดีย ภูฏาน เนปาล และจีน

ชื่อพ้อง  Colquhounia mollis Schltdl.

ชื่อสามัญ  Himalayan mint shrub

ชื่ออื่น   แสงแดง, เฮาบาฮัว (เชียงใหม่)

แสงแดง: ถิ่นที่อยู่บนเขาหินปูนที่เปิดโล่ง มีขนรูปดาวสั้นนุ่มหนาแน่น ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ช่อดอกแบบ ช่อเชิงลดหรือช่อกระจุกสั้น ๆ ออกเป็นวงรอบกิ่ง (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - มงคล สาฟูวงศ์)

เอกสารอ้างอิง

Li, X.W. and I.C. Hedge. (1994). Lamiaceae. In Flora of China Vol. 17: 185-186.