สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ว่านดอกขาว
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Christisonia scortechinii Prain

Orobanchaceae

ดูที่ ว่านดอกสามสี