สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เขืองใหญ่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Caryota maxima Blume

Arecaceae

ดูที่ เต่าร้างยักษ์

เขืองหลวง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Caryota maxima Blume

Arecaceae

ดูที่ เต่าร้างยักษ์

เต่าร้างดอย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Caryota maxima Blume

Arecaceae

ดูที่ เต่าร้างยักษ์เต่าร้างยักษ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Caryota maxima Blume

Arecaceae

ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-45 ซม. ก้านใบยาว 10-50 ซม. แกนกลางใบประกอบยาว 2.5-5 ม. ใบประกอบย่อยข้างละ 15-27 ใบ ห้อยลง ใบประกอบย่อยชั้นที่สองข้างละ 15-30 ใบ ใบย่อยเรียว ยาวได้ถึง 35 ซม. ขอบจักลึก ช่อดอกมี 3-5 ช่อ ห้อยลง ก้านช่อยาว 1-1.5 ม. แกนกลางยาว 1.5-3 ม. ช่อย่อยจำนวนมาก แกนกลางยาว 1-2 ม. ดอกเพศผู้กลีบดอกยาว 1.2-1.5 มม. ดอกเพศเมียกลีบดอกยาว 6-8 มม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. สุกสีส้มอมแดง ส่วนมากมีเมล็ดเดียว เนื้อในเมล็ดเป็นชั้น

พบที่อินเดีย ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู ชวา และสุมาตรา ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น มักพบตามพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

ชื่อสามัญ  Jaggery palm, Toddy palm

ชื่ออื่น   เขืองหลวง

เต่าร้างยักษ์: ปาล์มลำต้นเดี่ยว ใบประกอบย่อยและช่อดอกห้อยลง (ภาพซ้าย: เชียงใหม่, ภาพขวา: น่าน; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Barfod, A.S. and J. Dransfield. (2013). Arecaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(3): 387-391.

Pei, S., S. Chen, G. Lixiu, J. Dransfield and A. Henderson. (2010). Arecaceae. In Flora of China Vol. 23: 150-151.

จอย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Caryota maxima Blume

Arecaceae

ดูที่ เต่าร้างยักษ์