สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กระดังงาสงขลา
วันที่ วันที่ 1 มีนาคม 2559

Cananga odorata (Lam.) Hook. F. & Thomson var. fruticosa (Craib) J. Sinclair

Annonaceae

ดูที่ กระดังงา