สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตองแตก  สกุล
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Baliospermum Blume

Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม แยกเพศร่วมต้นหรือต่างต้น หูใบขนาดเล็ก ใบเรียงเวียน มีต่อม 2 ต่อมที่โคน ขอบใบจักฟันเลื่อยหรือจักมน มีต่อมที่รอยจักด้านล่าง เส้นโคนใบ 3-5 เส้น ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือแยกแขนง ช่อดอกเพศผู้มีดอกจำนวนมาก ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยงส่วนมากมี 5 กลีบ บาง ดอกเพศเมียขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้เล็กน้อย จานฐานดอกรูปวงแหวนหรือจักเป็นต่อม รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว ยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน แผ่กว้างเป็นปีก ปลายแยกเป็น 2 แฉก ติดทน ผลแห้งแตก มี 3 พู แกนกลางติดทน เมล็ดกลม มีปื้น มีจุกขั้ว

สกุล Baliospermum อยู่ในวงศ์ย่อย Crotonoideae เผ่า Codiaeae มี 5 ชนิดพบในประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัย จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยมี 2 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “balios” จุดหรือปื้น และ “sperma” เมล็ด ตามลักษณะของเมล็ดที่มีปื้น


เอกสารอ้างอิง

Phattarahirankanok, K. and K. Chayamarit. (2005). Euphorbiaceae (Baliospermum). In Flora of Thailand Vol. 8(1): 120-123.