สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

สาเก
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Artocarpus altilis (Parkinson ex F. A. Zorn) Fosberg

Moraceae

ดูที่ กะออก