สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระเช้าใบแคบ
วันที่ 1 มีนาคม 2559

Aristolochia perangustifolia Phuph.

Aristolochiaceae

ไม้เถา ใบรูปใบหอก ยาว 5.5–8.5 ซม. โคนเว้าลึกรูปหัวใจ แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่มและต่อมกระจาย เส้นโคนใบข้างละ 1–2 เส้น ก้านใบยาว 1.5–2 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 5.5–8 ซม. มีขนละอียด ใบประดับรูปแถบ ยาว 6–8 มม. มีขนสั้นนุ่ม ก้านดอกยาว 0.6–1.2 ซม. ดอกสีครีม หลอดกลีบดอกยาว 6–8 มม. ปลายกลีบเรียวแคบรูปแถบ ยาว 2–2.5 ซม. ปลายเรียวแหลม กระเปาะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มม. เส้าเกสรยาวประมาณ 1.5 มม. ระหว่างยอดเกสรเพศเมียและอับเรณู จัก 6 พู เป็นสันตามยาว

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ผานกเค้า จังหวัดขอนแก่น ผาผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูง 200–450 เมตร

กระเช้าใบแคบ: กลีบรวมสีเขียวอ่อน ปากกลีบสีแดงอมน้ำตาล ปลายเรียวแคบรูปแถบ (ภาพ: นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Do, T., C. Neinhuis and S. Wanke. (2014). New synonym of Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 96–99.

Do, T., C. Neinhuis, S. Wanke and R. Pooma. (2015). Aristolochia phuphathanaphongiana: a new species from southwestern Thailand. Nordic Journal of Botany 33: 567–571. doi 10.1111/njb.00889

Phuphathanaphong, L. (1987). Aristolochiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 1–31.

Phuphathanaphong, L. (2006). New taxa of Aristolochia (Aristolochiaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 34: 179–194.