สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หางแมงเงา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Appendicula cornuta Blume

Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย มีเหง้าสั้น ๆ แตกกอ สูง 15-50 ซม. ใบเรียงสลับระนาบเดียว ติดตลอดลำต้น รูปรี รูปไข่ หรือแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-1.2 ซม. ยาว 1.3-3.5 ซม. ปลายแหลมหรือเว้าตื้น มีติ่งยาว 1-1.5 มม. กาบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายยอดหรือใกล้ปลายยอด ช่อยาว 1-1.5 ซม. มี 2-6 ดอก ใบประดับรูปใบหอก ยาว 4-5 มม. พับงอกลับ ดอกสีขาวแกมเขียว กลีบเลี้ยงบนรูปไข่หรือรูปรี เว้า ยาว 3.5-4.5 มม. กลีบคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม เบี้ยว ยาว 4-7 มม. โคนเชื่อมติดเส้าเกสร คาง ยาว 1-4 มม. กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 2.5-3.5 มม. ปลายมน กลีบปากรูปรี ยาว 3.5-6 มม. ด้านบนมีเนื้อเยื่อนูนรูปขอบขนาน โคนรูปคล้ายเรือ เส้าเกสรยาวประมาณ 2 มม. โคนยื่นเป็นคางยาว 2-2.5 มม. กลุ่มเรณูมีแป้นเหนียวสีส้ม ก้านดอกรวมรังไข่ ยาว 3-5 มม. ฝักรูปรี ยาว 5-6 มม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค เกาะตามต้นไม้ในป่าดิบเขา ความสูง 1100-1300 เมตร

สกุล Appendicula Blume อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Epidendroideae เผ่า Podochileae มีประมาณ 60 ชนิด พบในเอเชียเขตร้อนและหมู่เกาะแปซิฟิก ส่วนมากพบในภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยมีประมาณ 7 ชนิด ชื่อสกุลเป็นภาษาละติน หมายถึงรยางค์ขนาดเล็กตามลักษณะของกลีบปากด้านบนมีเยื่อนูน โคนรูปคล้ายเรือ

หางแมงเงา: ใบเรียงสลับระนาบเดียว ติดตลอดลำต้น ปลายแหลมหรือเว้าตื้น มีติ่ง ใบประดับรูปใบหอก พับงอกลับ ดอกสีขาวแกมเขียว (ภาพ: นครศรีธรรมราช - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, X. and J.J. Wood. (2009). Orchidaceae (Appendicula). In Flora of China Vol. 25: 363-364.