สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   จำปูน
วันที่ 13 กันยายน 2559

Anaxagorea javanica Blume

Annonaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 ม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-20 ซม. ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. แต่ละช่อมีได้ถึง 4 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับ 1 คู่ กลีบเลี้ยงรูปรี ยาวประมาณ 7 มม. ขอบบาง ดอกสีขาวอมเขียว หนา กลีบวงนอกรูปไข่ ยาว 1.8-2 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ กลีบวงในรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ยาวประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 4 มม. อันที่เป็นหมันอยู่ด้านใน ยาวประมาณ 6 มม. ก้านชูอับเรณูสั้น มี 8-9 คาร์เพล เป็นเหลี่ยม ยาวประมาณ 3 มม. มีผลย่อย 4-8 ผล รูปกระบอง ยาว 2.5-3 ซม. มีก้านสั้น ๆ เมล็ดแบน เว้า ยาวประมาณ 2 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และชวา ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จันทบุรี และภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ เป็นไม้ประดับ ดอกมีกลิ่นหอมแรง บำรุงหัวใจ แยกเป็น var. tripetala Corner หรือจำปูนเบตง กลีบดอกมี 3 กลีบ

ชื่อสามัญ  Twin-seed

จำปูน: กลีบเลี้ยง 2-3 กลีบ กลีบดอกหนา มี 6 กลีบ เรียง 2 วง ผลรวมมีผลย่อย 4-8 ผล รูปกระบอง แยกกัน (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Li, B. and M.G. Gilbert. (2011). Annonaceae (Anaxagorea). In Flora of China Vol. 19: 673.

Sinclair, J. (1955). A revision of the Malayan Annonaceae. Gardens’ Bulletin Singapore 14(2): 346-349.