สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   บุก  สกุล
วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Amorphophallus Blume

Araceae

ไม้ล้มลุกมีระยะพักตัวหรือไม่ทิ้งใบ ลำต้นใต้ดินเป็นหัวขนาดใหญ่ รูปทรงกระบอกหรือรูปกรวย ใบส่วนมากมีใบเดียว ส่วนมากจักลึกชั้นเดียวหรือสองชั้น หรือแตกสองแขนง ก้านใบยาว ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ส่วนมากออกเดี่ยว ๆ โคนมีเกล็ดประดับ (cataphylls) ช่วงออกดอกมักทิ้งใบ ก้านช่อดอกคล้ายก้านใบ ช่อดอกสั้นหรือยาวกว่ากาบ ช่วงดอกเพศผู้รูปทรงกระบอกหรือรูปกรวย อยู่ติดช่วงดอกเพศเมียหรือมีดอกที่เป็นหมันคั่น เกสรเพศผู้ 1-6 อัน แกนอับเรณูหนา อับเรณูมีรูเปิดที่ปลายหรือด้านข้าง รังไข่เรียงหนาแน่น มี 1-4 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว ปลายช่อเป็นรยางค์ ส่วนมากเรียวยาว ที่โคนหรือทั้งช่อมีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันหนาแน่น ผลสด รูปรีหรือกลม เมล็ดรูปรี เปลือกบาง

สกุล Amorphophallus อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Aroideae เผ่า Thomsonieae มีประมาณ 200 ชนิด พบในแอฟริกา เอเชียเขตร้อน กึ่งเขตร้อน ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมี 58 ชนิด รวมถึงชนิดที่อาจแยกเป็นสกุล Pseudodracontium ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “amorphos” รูปร่างผิดปกติ และ “phallos” อวัยวะเพศชาย ตามลักษณะรูปร่างช่อดอก


เอกสารอ้างอิง

Hetterscheid, W.L.A. (2012). Araceae (Amorphophallus). In Flora of Thailand Vol. 11(2): 130-186.

Li, H. and W.L.A. Hetterscheid. (2010). Araceae (Amorphophallus). In Flora of China Vol. 23: 23, 30.