Check Mail

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Web Counters


เริ่มนับตั้งแต่ 1/1/2002

Download

 

 
 
 

 

 
6 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
      1. สภาพอากาศ

1.1 อุณหภูมิ


ภาคเหนือ 
อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง  อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

าคใต้ฝั่งตะวันออก  อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
 

1.2  ความชื้นสัมพัทธ์

 

ภาค

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)

  ภาคเหนือ

55-65

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57-67

  ภาคกลาง

62-72

  ภาคตะวันออก

68-78

  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

72-82

  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

69-79

 


1.3 ความชื้นของเชื้อเพลิง

                ในช่วงวันที่ 5-7 ก.พ.60 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ก.พ.60 อุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และในช่วงวันที่ 10-11 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 4-9 ก.พ. บริเวณภาคใต้มีของฝนบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10-11 ก.พ. ภาคใต้มีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น


1.4 ปริมาณน้ำฝน 

ภาคเหนือ  -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-
ภาคกลาง  -
ภาคตะวันออก  -
าคใต้ฝั่งตะวันออก  มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่1.5 ความเร็วลม


ภาคเหนือ  ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 


2. ดัชนีความรุนแรงไฟ (Fire Weather Index หรือ FWI)
 
 

     จากข้อมูลดัชนีความรุนแรงไฟ (Fire Weather Index) http://www2.dnp.go.th/gis/FDRS/FDRS.html ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศมีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าอยู่ในระดับ สูง (High) ไปจนถึง รุนแรง (Extreme) ส่วนภาคใต้ของประเทศมีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าอยู่ในระดับ ต่ำ (Low) ไปจนถึง สูง (High)


 

 

3. การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าจากดาวเทียม

   การตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Aqua โดยระบบ MODIS จากทางเว็บไซต์ http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?subset=Indochina2 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 60 พบจุด hotspot

 

4. พื้นที่จังหวัดที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่า


ภาคเหนือ : 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูง (High) ไปจนถึง รุนแรง (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.ตาก จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก

  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 57-67% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูง (High) ไปจนถึง รุนแรง (Extreme) ละขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์  

 

ภาคกลาง :         อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 62-72ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูง (High) ไปจนถึง รุนแรง (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ จ.อุัทัยธานี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี และ จ.อ่างทอง


ภาคตะวันออก : 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 68-78% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูง (High) ไปจนถึง รุนแรง (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง    

 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก :
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72-82% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ ต่ำ (Low) ไปจนถึง สูง (High) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า   โดยเฉพาะท้องที่ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช


ภาคใต้ฝั่งตะวันตก : 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 69-79% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ ต่ำ (Low) ไปจนถึง สูง (High) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะ ท้องที่ จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล

 

 

     พยากรณ์สถานการณ์ไฟป่าย้อนหลัง

 

 


สถิติการเกิดไฟป่า
ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire weather index)

รมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.motc.go.th/

ข้อมูลจากเวบไซด์ไฟป่าต่างประเทศ
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?subset=Indochina2
http://www.affrc.go.jp/ANDES/

http://nofc.cfs.nrcan.gc.ca/seasia/en/index_e.html
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
http://www.wunderground.com/global/TH.html


การแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียม จากการตรวจหาไฟป่าโดยดาวเทียม