Check Mail

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Web Counters


เริ่มนับตั้งแต่ 1/1/2002

Download

 

 
 

 

ข้อมูลพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่าย้อนหลัง

ปีงบประมาณ 2560
 

                                       รายสัปดาห์

 
6 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

ดูที่นี่ (click here)

30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560

ดูที่นี่ (click here)

23 - 30 มกราคม 2560

ดูที่นี่ (click here)

16 - 23 มกราคม 2560

ดูที่นี่ (click here)

9 - 16 มกราคม 2560

ดูที่นี่ (click here)

2 - 9 มกราคม 2560

ดูที่นี่ (click here)

26 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560

ดูที่นี่ (click here)

19 - 26 ธันวาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

12 - 19 ธันวาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

5 - 12 ธันวาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

21 - 28 พฤศจิกายน 2559

ดูที่นี่ (click here)

14 - 21 พฤศจิกายน 2559

ดูที่นี่ (click here)

7 - 14 พฤศจิกายน 2559

ดูที่นี่ (click here)

31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559

ดูที่นี่ (click here)

24 - 31 ตุลาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

17 - 24 ตุลาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

10 - 17 ตุลาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

3 - 10 ตุลาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559

ดูที่นี่ (click here)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ปีงบประมาณ 52,53,54,55,56,57,58,59