กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 
 

ที่ตั้ง :  ๖๑  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๕๗๙ ๙๗๐๑ ,  ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗
หรือ ๐
 ๒๕๗๙ ๖๖๖๖  ต่อ  ๑๑๗๘ ,๑๑๗๙
E-mail  dnp_psdg@dnp.go.th 
 

 
   
 
 
ภารกิจ      บุคลากร      กิจกรรม       ค่านิยมองค์กร      ประเด็นยุทธศาสตร์      แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี      การดำเนินการตามคำรับรองฯ
 
 
 
 
  ตัวชี้วัด   คู่มือ / แผน / หลักการ   ผลการสำรวจความพึงพอใจ 
           
   เอกสารประกอบการประชุม Cascading พ.ศ. 2558  คลิก     ข้อมูลพื้นที่สวนป่า  ดาวน์โหลด     ผลการสำรวจความพึงพอใจ  คลิก
   ตัวชี้วัดที่ 6.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คลิก     แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ของ
      กรมอุทยานแห่งชาติฯ  คลิก
    ข้อเสนอแนะแบบสอบถาม อส 57  คลิก
   ตัวชี้วัดที่ ๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  คลิก     การเตรียมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
      ภาครัฐระดับพื้นฐาน (
Certified FL) ของกรมอุทยาน
      แห่งชาติฯ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
คลิก
    แบบสอบถาม  คลิก
    แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑
      แบบที่ ๑ ถึง ๓   คลิก
    แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ.๒๕๕๖  คลิก
   
    ร่างตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๔  คลิก     แนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
      (ฉบับหน่วยงานภาครัฐ) 
  เอกสาร/รายงานน
    ประชุมนำเสนอร่างตัวชี้วัด ๙ หน่วยงาน
      (เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
  คลิก
    เอกสารประกอบการประชุม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
      เอกสารที่  1  /  2   /  3  / 4  / 5  / 6
   
            เอกสารการแก้ไขตามมติที่ประชุม
      เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  คลิก
           
 
 
 
 
     
     
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แบบฟอร์มการส่งมอบ-รับมอบ
ภารกิจ ฯ ระหว่าง อส. กับ ปม.

 

เอกสารการประชุม
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

 
 

 
     
 
 

เอกสารประกอบการประชุม เรื่องการทบทวนองค์การ ของ อส.
 
 วันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๘


คณะทำงานคำรับรองฯ
และ
PMQA

 


คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมอุทยานฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕

 

 
         
 


การจัดทำคำรับรองฯ ระดับสำนัก  ดาวน์โหลด
 

 
         

         
 


การจัดทำตัวแบบองค์กร
และแผนที่ยุทธศาสตร์
ของกรมอุทยานฯ

 

 


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ของกรมอุทยานฯ

 

 
         
 

 คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

 

แก้ไขเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๑๐-๑๒
ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕

 

    โครงการมุมสร้างสรรค์ กรมอุทยานฯ
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

       โครงการ Morning Brief   
    
  ตารางกำหนดการ Morning Brief   

 

คำรับรองการปฎิบัติราชการของ อส.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

 

ลักษณะสำคัญขององค์กรและ
ทิศทางองค์การกรมอุทยานแห่งชาติ

 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA
หมวด ๒  กิจกรรม SP

(วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)

 

ประกาศกรมอุทยานฯ
เรื่อง
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

 
ลักษณะสำคัญองค์การ
และทิศทางขององค์กร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
     
   
     
 
     

 

กลับหน้าแรก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช