หน้าที่ความรับผิดชอบ

                 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยสัตว์ป่า

  2. ศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลองแและพัฒนาวิชาการด้านสัตว์ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ
   เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ป่า รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านสัตว์ป่า

  3. สำรวจ ติดตามสถานภาพ และการแพร่กระจายของสัตว์ป่าทั้งสัตว์ป่าประจำถิ่น และสัตว์ป่าอพยพ

  4. สนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายวิทยาการ (Scientific Authority)  ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
   ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

  5. บริการข้อมูล ให้คำปรึกษาเสนอแนะ สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยสัตว์ป่า

  6. เก็บรักษาซากสัจตว์ป่าของกลางที่ได้รับจากศูนย์นิติวิทยาศาสตร์และซากสัตว์ป่าของกลาง
   ที่ตกเป็นของแผ่นดิน

  7. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลสถานีวิจัยสัตว์ป่า

  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               และให้มีการบริหารงานโดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้