5. สถานีวิจัยสัตว์ป่า จำนวน 8 สถานี  
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • บริหารสถานีวิจัยสัตว์ป่าตามแผนการปฏิบัติงาน

  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการด้านสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งศึกษาผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่า รวมทั้งสนุบสนุนงาน
    แก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า

  • สำรวจ ติดตามสถานภาพ และการแพร่กระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์

  • ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัยชนิดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า โดยลักษณะทางกายภาพ เพื่องานวิจัยและเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

  • สนับสนุนและบริการข้อมูลทางวิชาการด้านสัตว์ป่า

  • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (ตามบัญชีแนบท้าย)

ประกอบด้วย

        1. สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่

        2. สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย

        3. สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จ.อุทัยธานี

        4. สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์

        5. สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

        6. สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

        7. สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

        8. สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส