ฐานข้อมูลคำขออนุญาตโครงการวิจัยเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ตาราง: ขออนุญาตโครงการวิจัย   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word   Export to CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 113
     เร็คคอร์ด 1 ถึง 10 ของ 1123     
เร็คคอร์ดต่อหน้า 
 
ลำดับ
ประเภทคำขออนุญาต
ประจำปีงบประมาณ (*)
รหัสโครงการวิจัย (*)
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย (*)
คำนำหน้าชื่อ (*)
ชื่อ-นามสกุล (*)
สัญชาติ (*)
สถาบัน/หน่วยงานที่ให้การรับรองโครงการ (*)
ชื่อพื้นที่ดำเนินการวิจัย (*)
ขั้นตอนการพิจารณา
วันที่ ออส. พิจารณา
View
1194
ขอขยายเวลาโครงการ
2565
6310811
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ และซากดึกดำบรรพ์ในอุทยานธรณีสตูล
นาย
ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
ไทย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อช.ตะรุเตา อช.หมู่เกาะเภตรา ขสป.เขาบรรทัด
ขอความเห็นศวป./หน่วยงานกำกับดูแล
 
View
1193
ขอโครงการใหม่
2565
 
ความหลากหลายของมอดแอมโบเซียเผ่า Xyleborini (Curculionidae: Scolytinae) บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี
ผศ.ดร.
วิสุทธิ์ สิทธิฉายา
ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อช.น้ำตกห้วยยาง, อช.แก่งกระจาน, อช.ทองผาภูมิ
ขอความเห็นศวป./หน่วยงานกำกับดูแล
 
View
1192
ขอโครงการใหม่
2565
 
โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตำแหน่งการเผาในที่โล่งโดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones)
นาย
ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล
ไทย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
อช.ศรีลานนา
ขอความเห็นศวป./หน่วยงานกำกับดูแล
 
View
1191
ขอโครงการใหม่
2565
 
โครงการชีวดาราศาสตร์ของน้ำพุร้อน
ผศ.ดร.
ศิรามาศ โกมลจินดา
ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อช.แจ้ซ้อน
ขอความเห็นศวป./หน่วยงานกำกับดูแล
 
View
1190
ขอโครงการใหม่
2565
 
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกะเหรี่ยงที่นับถือลัทธิฤาษีในบ้านเลตองคุ จังหวัดตาก
นาย
อภิชาต ส่องแสงจันทร์
ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขสป.อุ้มผาง
ขอความเห็นศวป./หน่วยงานกำกับดูแล
 
View
1189
ขอโครงการใหม่
2565
6510306
อนุกรมวิธานของของกะท่างน้ำสกุล Tylototrition ที่พบในบางพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ผศ.ดร.
ปรวีร์ พรหมโชติ
ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อช.ถ้ำสะเกิน, อช.แม่จริม
ออส. ลงนามแล้ว
27/06/2022
View
1188
ขอโครงการใหม่
2565
6520601
พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของช้าง ในระบบนิเวศแบบเกษตรกรรมฟื้นฟูและในพื้นที่อุทยาน (Elephant Behavior and Local Ecology in Regenerative Agro-Ecology Systems and National Parks)
Ms.
Brooke Marilyn Friswold
American
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อช.กุยบุรี
ออส. ลงนามแล้ว
27/06/2022
View
1187
ขอโครงการใหม่
2565
6510201
การซ่อมบำรุงแปลงถาวรขนาดใหญ่ในสังคมพืชป่าดิบแล้ง ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ผศ.ดร.
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขสป.ห้วยขาแข้ง
ออส. ลงนามแล้ว
15/06/2022
View
1186
ขอโครงการใหม่
2565
 
การสำรวจความหลากหลายและความชุกของแมลงนำโรคในรอบปี เพื่อเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคติดเชื้อที่มีแมลงเป็นภาหะนำโรคจากโคเลี้ยงไปสู่วัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
 
 
 
 
 
 
 
View
1185
ขอโครงการใหม่
2565
 
การประเมินประชากรวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง
ผศ.ดร.
นฤมล ตันติพิษณุ
ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขสป.ห้วยขาแข้ง
ขอความเห็นศวป./หน่วยงานกำกับดูแล
 
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 113
     เร็คคอร์ด 1 ถึง 10 ของ 1123     
เร็คคอร์ดต่อหน้า 

 

 จัดทำโดย ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช