หน้าแรก ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์การ หลักสูตรการฝึกอบรม เวปบอร์ด


นายเลิศ เอื้อทวีพล
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมที่ 5(ตาก)


ข้อมูลองค์การ
โครงสร้างบุคลากร
สถานที่ตั้ง
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
อาคารสถานที่
บ้านพักรับรอง
การบริการ
การจัดการความรู้ (km)

เวป อส.
เวป สบอ.14 (ตาก)

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2507

       
     มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่ราชการ
และอื่นๆตามผังเมืองตากใหม่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2507 ณ เรือนรับรองเชิง
สะพานกิตติขจร จังหวัดตาก โดย พล ต.ต.สง่า กิตติขจร เป็นประธานคณะกรรมการมี 
นายดุสิต พานิชพัฒน์ ผู้แทนกรมป่าไม้ เป็นผู้มาประชุม และมีนายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ 
ป่าไม้เขตตาก เป็นผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ฝ่ายจังหวัดตาก และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ 
เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ย้ายที่ทำการป่าไม้เขตตาก และที่ทำการป่าไม้
จังหวัดตาก ไปตั้งอยู่ฝั่งตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ปี พ.ศ. 2508

       
     เมื่อนายดุสิต พานิชพัฒน์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ รองอธิบดี
กรมป่าไม้ในสมัยนั้น ได้กลับจากการดูงานจากประเทศนิวซีแลนด์  แล้วมีความเห็นว่า
ประเทศไทยควรจะได้มีสถาบันที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพการป่าไม้ขึ้น จึงนำ
เรื่องนี้เรียนหารือ พล ต.ต.สง่า กิตติขจร ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาภาคเหนือ และประธานกรรม
การพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่ราชการและอื่นๆตามผังเมืองตากใหม่ 
เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกงานในด้านการป่าไม้ขึ้นที่จังหวัดตาก บริเวณที่ทำการป่าไม้เขตตาก 
และที่ทำการป่าไม้จังหวัดตากที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ ก็เห็นชอบ

ปี พ.ศ. 2509

     กรมป่าไม้ก็ได้เสนอขอผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาสำรวจเบื้องต้นในเรื่องนี้
     

ปี พ.ศ. 2510


     กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 495/2510 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2510 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวางผังสิ่งก่อสร้างที่ทำการป่าไม้เขตตาก และโรงเรียนฝึกงานในด้านการป่าไม้ 
กรมป่าไม้จึงมอบเรื่องให้นายถนอม เปรมรัศมี ขณะดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผล
ป่าไม้ดำเนินการติดต่อกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ และยังได้มอบให้ ดร.ชำนิ บุณโยภาส ขณะที่
ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากองจัดการป่าไม้ เป็นผู้เขียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ซึ่งเป็น
ขณะเดียวกับที่รัฐมนตรีที่ดินและป่าไม้ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้เดินทางผ่านจากการ
ประชุมแผนโคลัมโบ มาแวะที่กรุงเทพฯ นายดุสิต พานิชพัฒน์ จึงได้ทาบทามถึงเรื่องจัดตั้ง
โรงเรียน ซึ่งก็ได้รับคำรับรองและสนับสนุนทุกประการ 

ปี พ.ศ. 2511

     รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ส่ง Mr. Milne ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเข้ามาสำรวจความเหมาะสม
ภายใต้แผนโคลัมโบและได้เห็นชอบที่จะให้จัดตั้งโรงเรียนอบรมวนกรรมที่จังหวัดตาก
ได้เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งทั้งทางด้านการเมือง สังคม และวิชาการ 
เนื่องจากจังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือมีเขตติดต่อภาคกลาง และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเป็นจังหวัดที่มีการทำไม้สัก ไม้กระยาเลย และไม้อื่นๆ ที่มีค่าอีกมาก นอกจาก
นั้นสภาพป่าของจังหวัดนี้ก็มีอยู่หลายชนิดในรัศมีไม่เกิน 50 กม.

ปี พ.ศ.2512

     Mr. Milne ได้กลับไปรายงานรัฐบาลนิวซีแลนด์และได้รับความเห็นชอบที่จะให้
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนอบรมวนกรรมแห่งแรกในเอเชีย เพราะแม้แต่ในอินเดีย
ก็มีเพียงโรงเรียนทำไม้เท่านั้น เมื่อรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้แจ้งมายังกรมป่าไม้แล้ว ทาง
กรมป่าไม้จึงได้จัดสรรงบประมาณ และแต่งตั้งให้นายประเสริฐ โพธิปักษ์ นักวิชาการ
ป่าไม้เอก กองบำรุง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2512 
และทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้แผนโคลัมโบ จึงได้ส่ง Mr. Phillip J.Horn ผู้เชี่ยวชาญ
มาเป็นที่ปรึกษาด้วย ในวันที่ 18 กันยายน 2512 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ 
ในขณะเดียวกันการก่อสร้างโรงเรียนก็เริ่มขึ้นในปี 2512 นี้ด้วยเช่นกัน	

ปี พ.ศ.2513

 
     มีการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเป็นที่เสร็จเรียบร้อย และเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ตามความจำเป็น

ปี พ.ศ.2514

          
     กรมป่าไม้ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2514 โดยมี 
พล ต.ต.สง่า กิตติขจร เป็นประธานในพิธี และได้เปิดอบรมหลักสูตรหัวหน้าคนงานป่าไม้ รุ่นที่ 1  
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2514  เป็นโครงการแรก

ปี พ.ศ.2527

     ได้มีการประชุม เรื่องของโรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2527 
ที่ประชุมเห็นชอบให้โรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก เป็นฝ่ายหนึ่งของกองการเจ้าหน้าที่ 
และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้ตาก” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2528

ปี พ.ศ.2545

     ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้ตาก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)” ตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จนถึงปัจจุบัน