Plant of the month September,2007
English (ไทย)

 

 

หลุมพอ  
Intsia bijuga (Colebr.) O.Kuntze, Rev. Gen. Pl.: 191. 1891.
วงศ์ Leguminosae-Caesalpinioideae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. พูพอนสูงได้ถึง 2 ม. ใบประกอบปลายคู่ มีใบย่อย 2–3 คู่ แกนกลางใบประกอบยาว 2–5 ซม. ก้านใบยาว 1.5–4 ซม. ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ไม่สมมาตร ยาว 5–18 ซม. ปลายมนหรือกลม เว้าเล็กน้อย โคนกลม แผ่นใบเกลี้ยง มีปื้นขนเล็กน้อยด้านล่างใกล้โคนใบ ก้านใบย่อยยาว 0.2–0.8 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ช่อยาว 5–8 ซม. ก้านช่อยาวประมาณ 1 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนละเอียด ฐานดอกยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียว รูปรี ยาว 0.8–1 ซม. ดอกสีขาว เปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดง มีกลีบเดียว ก้านกลีบยาวประมาณ 0.5 ซม. แผ่นกลีบกลมกว้าง ขนาด 0.7–1 x 1–1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ยาวประมาณ 3 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 0.2 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 4–7 อัน ยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่มีก้านสั้น ๆ มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 ซม. มีขนที่โคน ฝักรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 8.8–25 ซม. มีได้ถึง 8 เมล็ด เมล็ดกลม แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2–3.5 ซม.

 

การกระจายพันธุ์  พบที่เกาะมาดากัสการ์ อินเดียและพม่าตอนใต้ กัมพูชา เวียดนามตอนใต้ ภูมิภาคมาเลเซีย จนถึงทางเหนือของออสเตรเลีย ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ขึ้นในป่าพรุ ป่าใกล้ชายฝั่ง ป่าโกงกาง ความสูงจนถึง 600 เมตร

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 23 ธันวาคม 2559

ภาพ  ปรีชา การะเกตุ (จันทบุรี)

เอกสารอ้างอิง
Ding Hou. 1994. Studies in Malesian Caesalpinioideae (Leguminosae). I. the genera Acrocarpus, Afzelia, Copaifera, and Intsia. Blumea 38: 313–330.
Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. 1984. Leguminosae-Caesalpinioideae. Flora of Thailand Vol. 4: 124–126.