Plant of the month July,2007
English (ไทย)

 

 

โมกการะเกตุ  
Wrightia karaketii D. J. Middleton, Gard. Bull. Singapore 61: 370. 2010.
วงศ์ Apocynaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 10 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรี ยาว 9–21 ซม. ปลายบางครั้งมนหรือเว้าตื้น ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ ก้านช่อดอกยาว 0.8–2.3 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 3.7–5.5 มม. ดอกสีแดง โคนกลีบด้านนอกสีเขียว หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1.7–2 ซม. กะบังชั้นเดียว เชื่อมติดกันเป็นวงแนบติดโคนกลีบดอก ประมาณ 4.5 มม. ปลายจักชายครุย ยาว 1.2–1.5 มม. เกสรเพศผู้ติดบนปากหลอดกลีบ อับเรณูเป็นเงี่ยงลูกศรที่โคนขนาดเล็ก รังไข่เกลี้ยง คาร์เพลแยกกัน ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 6 มม. รวมยอดเกสร ผลเป็นฝักคู่แยกกัน กางออก ยาว 30–40 ซม. เกลี้ยง มีช่องอากาศหนาแน่น เมล็ดรูปแถบ ยาวประมาณ 1.7 ซม. กระจุกขนยาวประมาณ 3 ซม.

 

การกระจายพันธุ์  พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ชายแดนไทย-พม่า ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ในป่าเบญจพรรณ ความสูงประมาณ 750 เมตร เคยวิเคราะห์ว่าเป็น มูกขน Wrightia coccinea (Roxb.) Sims

หมายเหตุ: แก้ไขข้อมูล 23 ธันวาคม 2559

ภาพ  ราชันย์ ภู่มา และปรีชา การะเกตุ (เชียงดาว เชียงใหม่)

เอกสารอ้างอิง
Middleton, D.J. 1999. Apocynaceae. In T. Santisuk & K. Larsen (eds.), Flora of Thailand Vol. 7 part 1: 82–83.