บุคคลสำคัญด้านพฤกษศาสตร์ในอดีต

 

ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์

 

การศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมัธยมโฆสิตสโมสร มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกภาษาจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และสำเร็จวิชาการป่าไม้ จากโรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ ได้เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นพนักงานป่าไม้ประจำกองโรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ และได้เลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาเป็นพนักงานป่าไม้ตรี ประจำป่าไม้เขตลำปาง หัวหน้าแผนกวนวิทยา กองค้นคว้าของป่า หัวหน้าแผนกพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ กองค้นคว้า พนักงานป่าไม้เอก ข้าราชการสามัญชั้นพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ (ระดับ 9) และเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2523 ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นักบริหาร 9)

ศาสตราจารย์ ดร. เต็ม สมิตินันทน์ เป็นผู้บุกเบิกงานทางพฤกษศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ทั้งงานด้านสำรวจและวิจัยพรรณไม้ เป็นผู้ก่อตั้งโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) โดยได้รับความร่วมมือจากนักพฤกศาสตร์จากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น สถาบันพฤกษศาสตร์เมืองออร์ฮุส หอพรรณไม้มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน หอพรรณไม้ไลเดน หอพรรณไม้ปารีส หอพรรณไม้คิว หอพรรณไม้เอดินเบิร์ก หอพรรณไม้เกียวโต และหอพรรณไม้นิวยอร์ค ทำให้การสำรวจและการวิจัยพรรณไม้ของไทยก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีผลการวิจัย เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์สากล

จากความสามารถที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ นับเป็นข้าราชการกรมป่าไม้คนแรกที่ได้รับเกียรติอันนี้ ทั้งยังรับเกียรติให้เป็นสมาชิกของ Linnean Society แห่งกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเป็นประธานสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน

ได้ศึกษาพรรณไม้วงศ์ไม้ก่อ (Fagaceae) วงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) วงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ได้สำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ประมาณ 14,000 หมายเลข และเป็นบรรณาธิการร่วมหนังสือ Flora of Thailand เป็นบรรณาธิการวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)

ในปีพ.ศ. 2523 ได้พิมพ์หนังสือรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย Thai Plant Names (Botanical Names – Vernacular Names) และยังได้รับเกียรติ นำชื่อไปตั้งเป็นชื่อพรรณไม้มากกว่า 20 ชนิด

 

Smitinandia Holttum

Temochloa S.Dransf.

Arisaema smitinandii S.Y.Hu

Baijiania smitinandii (W.J.de Wilde & Duyfjes) H.Schaef. & S.S.Renner

Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & C.Thorut

Carex smitinandii Raymond

Chayamaritia smitinandii (B.L.Burtt) D.J.Middleton

Chirita smitinandii B.L.Burtt

Clerodendrum smitinandii Moldenke

Eriocaulon smitinandii Moldenke

Fimbristylis smitinandii T.Koyama

Geostachys smitinandii K.Larsen

Hanseniella smitinandii M.Kato

Henckelia smitinandii (B.L.Burtt) D.J.Middleton & Mich.Möller

Impatiens smitinandii Shimizu

Indigofera smitinandii Mattapha & Chantar.

Madhuca smitinandii Chantar.

Pandanus smitinandii H.St.John

Schoenus smitinandii T.Koyama

Sinobaijiania smitinandii W.J.de Wilde & Duyfjes

Sphenodesme smitinandii Moldenke

Typhonium smitinandii Sookch. & J.Murata

 

 

<กลับขึ้นด้านบน>