Check Mail

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Web Counters


เริ่มนับตั้งแต่ 1/1/2002

Download

 

 
 
 

      ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวันในภาคต่างๆ (PM10)

 

      ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ. 2553

 

      มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี2553

 

      แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในประเทศไทย

 

 

พิธีเปิดโครงการ เชียงราย สดใส ไร้ไฟป่า และหมอกควัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ธันวาคม 2553 ณ พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2553 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ให้การต้อนรับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเสือไฟกองอำนวยการควบคุมไฟป่าภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2553 ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

การร่วมงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า ประจำปี 2553 ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

การฝึกอบรมการควบคุมดับไฟป่าให้กับกำลังพลของกองอำนวยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

การฝึกอบรมโครงการ"ป้องภัยไฟป่า ด้วยพระบารมี" ให้กับกองพลทหารราบที่ 9 กองกำลังสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2553

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจราชการ หน่วยงานควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553

พิธีเปิดกิจกรรม"เบิกฟ้าคืนสัตว์ป่าให้เขาสวนกวาง" ณ โครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น - อุดรธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

การประชุมคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ(14 มกราคม) ประจำปี พ.ศ.2553การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม Terra และAqua

การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม Terra และ Aqua ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 15 มีนาคม 2553

การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม Terra และ Aqua ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม Terra และ Aqua ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 15 กุมภาพันธ์ 2553

การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม Terra และ Aqua ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มกราคม 2553

การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม Terra และAqua ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 15 มกราคม 2553

ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) เดินทางไปซ้อมและร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ 14 มกราคม 2553 เพิ่มเติม

ให้หน่วยงานสนามทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) เดินทางไปซ้อมและร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ 14 มกราคม 2553

การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในช่วงฤดูแล้งกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. ประจำปี 2553 ของสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

การร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. ประจำปี 2553 ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

24 กุมภาพันธ์ของทุกปี "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า "


 

ความจริงเรื่อง hotspot

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ. 2552

มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี2552

คาดการณ์สถานการณ์ไฟป่า ปี 2552

เอกสารประกอบการสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ

การตรวจหาไฟป่าด้วยดาวเทียม

ผลงานศูนย์ สาธิตการควบคุมไฟป่า

รายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ หัวหน้าหน่วยงานควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ 2551

download จุดพิกัดที่ตั้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ (Google Earth)

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่า

แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2546

สถานการณและการจัดการไฟป่าโลก (ศิริ อัคคะอัคร) (Download)

คู่มือรายงานการเกิดไฟป่าและผลการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่า (Download)

ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าสำหรับเด็ก เรื่อง " ปูลูน้อย...สู้ไฟป่า"

การจัดการความรู้(KM) ด้านการควบคุมไฟป่า

- การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับไฟป่า
VDO ธรรมเทศนาของท่านพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) เกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนและไฟป่า  56k  512k

 ส่วนวิชาการด้านไฟป่า ได้ออกแบบโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับใช้บันทึกข้อมูลไฟป่าตามแบบ รายงานไฟป่า หากหน่วยงานควบคุมไฟป่าใดมีความสนใจ ติดต่อ ขอรับโปรแกรม fire 2003 ได้ที่ งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลไฟป่า โทรศัพท์ 0-2940-7059 หรือทาง e-mail :: fire@forest.go.th

ซาบซึ้งพระราชินีเสด็จตี 1 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เลี้ยง 'ข้าวต้ม - แซนด์วิช' (มติชน 10 มี.ค. 47 )
Surprise visit by Queen (Bangkok post 9 march 2004 )
ชี้แจงข่าวไฟป่ามาแล้วเผาบ้านกระเหรี่ยงวอด 21 หลัง
อบรมอาสาสมัครดับไฟป่า (หนังสือพิมพ์บ้านเรา 2 พ.ค 2546)