กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ตะเคียนทอง

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Hopea  odorata  Roxb.

ชื่อวงศ์  Dipterocarpaceae

ชื่อสามัญ    Iron Wood

ชื่อทางการค้า   -

ชื่อพื้นเมือง  กะกี้ โกกี้ (กะเหรี่ยง - เชียงใหม่)  แคน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  จะเคียน (ภาคเหนือ)

   ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 20 - 40 เมตร

                        รูปทรง (เรือนยอด)   เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์ต่าง ๆ ทึบ

                        ใบ    ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่แกมรูปใบหอก มีต่อมตามซอกเส้นใบ

                        ดอก  ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ โดยเชื่อมติดกัน

                                       สี  ขาว  นวล

                                       กลิ่น  หอม

                                       ออกดอก  ช่วงระหว่าง ม.ค. - มี.ค.

                        ผล  

                                       ผลแก่  ระหว่าง ก.พ. - เม.ย.

ชอบขึ้นตามที่ราบริมน้ำในป่าดิบทั่วไป

  การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า   โดยเพาะเมล็ด และปักชำ

  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก 

                        ดิน  ชอบขึ้นในดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวปนทราย

                        ความชื้น ชอบความชุ่มชื้นปานกลาง - มาก

                        แสง   ชอบแสงมาก

  การปลูกดูแลบำรุงรักษา    

                       การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก    ในการเตรียมพื้นที่ควรเก็บรับ เผารับ

                       วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม     ควรปลูกร่วมกับไม้โตเร็วตระกูลถั่ว และระยะปลูกที่ใช้กันทั่วไปคือ 4 x 4 เมตร

  โรคและแมลง    ด้วงยีราฟกัดกินใบอ่อนของตะเคียนทอง

  อัตราการเจริญเติบโต   ช้า

 

                       การเก็บรักษา   -

                       การแปรรูป  -

                       การตลาด  -

ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ในส่วนกลาง

รายการ พ.ศ. 2540  ลบ.ม พ.ศ. 2541  ลบ.ม พ.ศ.2542  ลบ.ม พ.ศ. 2543  ลบ.ม พ.ศ. 2544  ลบ.ม
ไม้เนื้อแข็งแปรรูป
ไม้ตะเคียนทอง
2" x 6" x 6  เมตร
805 805 805 805 805

                       การบริโภค  -

                       การนำเข้า 

ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า  พ.ศ. 2544

ชนิด ไม้ท่อน ไม้แปรรูป รวม
ลบ.ม บาท ลบ.ม บาท ลบ.ม บาท
ตะเคียน 23,780 183,510,708 11,312 128,874,572 35,092 312,385,280

                       การส่งออก   

ปริมาณไม้ตะเคียนทองที่นำออก พ.ศ. 2540 - 2544
พ.ศ. 2540  ลบ.ม พ.ศ. 2541  ลบ.ม พ.ศ. 2542  ลบ.ม พ.ศ. 2543  ลบ.ม พ.ศ. 2544  ลบ.ม
0 101 29 10 0                     
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ 
สร้างบ้านเรือน สะพาน หมอนรองรางรถไฟ

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์  ให้ร่มเงา ป้องกันลม ให้ความร่มรื่น รักษาความสมดุลของธรรมชาติ

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร -

เมล็ดตะเคียนทองเป็นเมล็ดที่เสื่อมการงอกไว  หลังจากเมล็ดร่วงหล่นเกิน 15 วัน เมล็ดจะไม่งอก และเมื่อเพาะแล้วจะต้องเก็บกล้าไว้ค้างปี เพราะช่วงฝนแรกที่เพาะเมล็ดตะเคียนยังไม่แกร่งพอที่จะนำไปปลูกได้  อ้างอิง : 2544, สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย, กรมป่าไม้  2536, เอกสารส่งเสริมการปลูกไม้ป่า