กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

 

1.  เต็ม  สมิตินันทน์. 2544  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้                 
          สำนักวิชาการป่าไม้  กรมป่าไม้. 

2.  กรมป่าไม้. 2542. พรรณไม้ต้นของประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

3.  เปาอินทร์  และ  นิวัตร  เปาอินทร์. ต้นไม้ยาน่ารู้. ออฟเซ็ท เพรส จำกัด. กรุงเทพฯ

4.  คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และไม้โตเร็วอเนกประสงค์. 2540.
          ไม้อเนกประสงค์กินได้. ส่วนป่าชุมชน  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  กรมป่าไม้.  กรุงเทพฯ.

5.  คงฤทธิ์  เอกะวิภาต. 2535. พรรณไม้ในสวนป่าสิริกิติ์  ภาคกลาง  (จังหวัดราชบุรี). ห.จ.ก. ชุติมาการพิมพ์

6.  เต็ม  สมิตินันทน์  และคณะ. 2525. ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย  ตอนที่  3. หอพรรณไม้  กรมป่าไม้.

7.  สุทัศน์  จูงพงศ์. 2540. สมุนไพรพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด. ห.จ.ก. ขอนแก่นการพิมพ์.

8.  สุนทรี  สิงหบุตรา. 2542. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. บริษัทศุภาลัย มีเดีย จำกัด. กรุงเทพฯ.

9.  ถวัลย์  สุวรรณเตมี. 2546. ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรร้านเจ้ากรมเป๋อ  (ติดต่อโดยตรง). กรุงเทพฯ.

10. สถาบันวิจัยสมุนไพร. 2544. สมุนไพรพื้นบ้าน. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข.
          โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

11. กองส่งเสริมพืชสวน. 2545. คู่มือพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  ชุดที่  5  (พืชสมุนไพรเสริมสุขภาพ)  
          พิมพ์ครั้งที่  2. กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ.

12. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2546. แหล่งผลิตผักพื้นบ้านเชิงร้านค้า  ปี  2545. จากเครือข่ายใยแมงมุม.
           www.doae.go.th.

13. Wong, K.M. 1989. Tree Flora of Malaya A Manual for forester Vol.I. Art Printing Works Sdn,
          kuala, lumpar.

14. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  กรมป่าไม้. 2543. ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน. กรุงเทพฯ.

15. สถาบันการแพทย์แผนไทย  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข. 2542. สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย  ตอนที่  3  
          พรรณไม้หอม. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กรุงเทพฯ.

16. สถาบันการแพทย์แผนไทย  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข. 2540. สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย  ตอนที่  1  
          ต้นไม้ตามทิศ. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กรุงเทพฯ.