ตัวชี้วัดบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (อส.)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
 

 
     
 

โปรดตรวจสอบข้อมูล KPI Template ก่อนดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงข้อมูล  
ให้ดูจากวันที่ล่าสุดที่

 
         
 

หน่วยงานส่วนกลาง

     
         
 

  คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
                   ( KPI )

          
 

online 28-11-2557
 

                           online 08-03-2560  
 

  ตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์

       

  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  

      
                        online 15-02-2564
 
                           online 15-02-2564  
 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน

      

  สำนักบริหารงานกลาง 

      
 

online 15-02-2564
 

 

                        online 19-02-2564
 

 
 

  กองนิติการ

        

  สำนักแผนงานและสารสนเทศ

      
 

online 15-02-2564
 

 

                        online 15-02-2564
 

 
 

  สำนักสนองงานพระราชดำริ 

      

  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

     
 

online 15-02-2564
 

 

                         online 15-02-2564
 

 
 

  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

        

  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

      
 

online 15-02-2564
 

 

                         online 15-02-2564
 

 
 

  ข้าราชการปฏิบัติงานหน้าห้องผู้บริหาร

        

  สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

      
 

online 15-02-2564
 

 

                         online 15-02-2564
 

 
 

  สำนักอุทยานแห่งชาติ

      
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
      
 

online 12-03-2564
 

                           online 15-02-2564
 
 
 

  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

        
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
  ตามอนุสัญญา 
      
 

online 15-02-2564
 

                          online 15-02-2564
 
 
 

  กองการต่างประเทศ  

        
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      
                                       online 15-02-2564
 
                            online 15-02-2564
 
 


                                                     
 

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

 
       
       
       
  แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล     
       
  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบที่ 1-3)      
       
    ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล        
       
    วิธีการดูผลการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรายบุคคล        
       
       

                                                                            กลับหน้าแรกกรม

 

 

 
 


จัดทำโดย

 
สำนักบริหารงานกลาง  และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช