Thai Forest Fire Glossary

Thai ForestryGlossary
English ForestryGlossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 B

คำศัพท์

ความหมาย

Back fire

“เผากลับ”

ไฟซึ่งจุดโดยตั้งใจทางด้านในของแนวกันไฟ เพื่อให้ไหม้เชื้อเพลิงระหว่างไฟป่ากับแนวกันไฟ ให้หมดเสียก่อนที่ไฟป่าจะลามมาถึง
ไฟจุดควบคุมการไหม้ สู้ทิศทางลมหรือด้านลงเขา
คำเหมือน Back burn, Back firing, Backing out, Backing fire

Blow up

“ไฟลุกลาม”

ไฟที่ไหม้ลุกลามออกไปนอกเหนือการควบคุม
ไฟที่ลุกแรงกล้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ลุกลามเอาชนะการปฏิบัติการดับไฟได้ ทำให้แผนการดับไฟปั่นป่วน
ไฟลุกลามมักจะเกิดพร้อมกับลมหวนและอาจกลายเป็นพายุไฟ ( Fire Storm)

Broadcast burn

“เผาล้างป่า”

เป็นการเผาในพื้นที่ซึ่งกำหนดไว้ เพื่อให้ไหม้ทำลายต้นไม้ที่ไร้ค่าหรือเศษไม้ปลายไม้ที่ถูกลมพายุพัด หรือเศษไม้ที่ตกค้างจากการทำไม้ ให้เชื้อเพลิงหมดไปก่อนถึงฤดูไฟป่า

Burning controlled

“เผาคุม”

การนำไฟมาใช้ประโยชน์ในการจุดเผาพื้นที่บางแห่งในบริเวณหวงห้าม เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามความต้องการ โดยมีการควบคุมขณะที่ไฟไหม้
การเผาโดยมีการวางแผนควบคุมไว้ล่วงหน้าและมีเจ้าหน้าที่ดูแลมิให้ไฟลุกลาม
หรืออาจเป็นการเผากลับเพื่อกำจัดเชื้อเพลิงในส่วนที่อาจมีไฟลุกลามมาถึงได้
คำเหมือน Control burning

Burning prescribed

“เผาตามกำหนด”

การนำไฟมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยจุดเผาในพื้นที่ในสภาพอากาศ ในปริมาณความชื้น ในระยะเวลาของวันและองค์ประกอบอื่นๆในการจุดเ เผา ซึ่งการลุกลามของไฟจะให้ผลดีต่อการจัดการป่าไม้ ต่อสัตว์ป่า ต่อปศุสัตว์และต่อการลดอันตรายจากไฟป่า
การจุดไฟในป่าที่ได้วางแผนไว้ก่อน มีการควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมหลายประการ คือ สภาวะอากาศ ความชื้นในอากาศ ในเชื้อเพลิง ในดิน ให้บรรลุจุดประสงค์ของการเผา เช่น เพื่อจัดการป่า จัดการทุ่งหญ้า ลดอันตรายจากไฟป่าและการจัดการป่าไม้ ต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุด เสียหายน้อยที่สุดและค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
คำเหมือน Prescribed burning

Early burning

“ชิงเผา”

การเผาตามกำหนดที่ดำเนินการก่อนถึงฤดูไฟป่า

Late Burning

“เผาปลายฤดู”

การเผาตามกำหนดที่ดำเนินการในปลายฤดูไฟป่า

Backpack pump

“ถังฉีดดับไฟ”

Backpack pump

ถังบรรจุน้ำหรือสารเคมี สำหรับสะพายหลัง มีสูบมือเพื่อใช้ฉีดดับไฟ
คำเหมือน Pack-Can Pump, Pack-Bag Pump, Hand Fire Pump, Nap-Sack spray, Bladder Bag

Burning block

“แปลงจุดเผา”

แปลงปลูกป่าหรือส่วนหนึ่งของป่าที่กำหนดไว้เพื่อการเผา

Burning Index (BI)

“ดัชนีไฟป่า”

ตัวเลขซึ่งแสดงให้เห็นอันตรายจากไฟป่า
อัตราส่วนเป็นตัวเลข มาจากการวัดทางอุตอนิยมวิทยาได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และปริมาณน้ำฝน เป็นตัวชี้ถึงความยากง่ายของการเกิดไฟ และบางที่บอกถึงลักษณะของไฟที่เกิดในเฉพาะแห่ง
ตัวเลขที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟในแต่ละชนิดของเชื้อเพลิง ในพื้นที่หนึ่งๆ
ค่าโดยประมาณของความยากง่าย ในอัตราความเร็วการลุกลามของไฟ
คำเหมือน Fire Danger Index

Burning off

“เผากำจัดเชื้อเพลิง”

การเผาไฟเพื่อกำจัดเชื้อเพลิงให้หมดไป ป้องกันการลุกลามของไฟ
ไฟที่จุดขึ้นตามด้านในแนวกันไฟ เพื่อทำลายเชื้อเพลิงระหว่างแนวกันไฟและขอบไฟ
คำเหมือน Burning out

Burning period

“ช่วงเวลาไฟไหม้”

ช่วงระยะเวลาส่วนหนึ่งในรอบ 24 ชั่วโมงที่เกิดไฟไหม้ได้ง่ายและลุกลามรวดเร็ว เช่น ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

Burning torch

“คบจุดไฟ”

Burning torch

เครื่องมือซึ่งใช้จุดไฟในการเผากลับ
เพื่อจุดเชื้อเพลิงในป่าในการปฏิบัติงานจุดเผาตามกำหนด
คบจุดไฟที่ใช้วิธีให้น้ำมันหยดผ่านไส้ตะเกียงที่กำลังไหม้แล้วเปลวไฟหยดลงไหม้เชื้อเพลิงในป่าเรียกว่า Drip Torch

Break over

“แนวล้อมไฟ”

ขอบไฟซึ่งตัดกับแนวกันไฟที่ทำขึ้น หรือแนวกันไฟตามธรรมชาติ เพื่อที่จะโอบล้อมไฟบางทีเรียกว่า Slopover

Base area

“พื้นที่ควบคุมไฟป่า”

บริเวณซึ่งเป็นตัวแทนของปัญหาไฟป่า ซึ่งสมควรจัดตั้งหน่วยดับไฟและเป็นบริเวณที่นำมาคำนวณจัดรูปแบบของเชื้อเพลิง ความลาดชัน จัดลำดับอันตรายจากไฟป่า

Base station

“สถานีควบคุมไฟป่า”

จุดที่ตั้งของสถานีควบคุมไฟป่า เพื่อติดตั้งวิทยุส่งข่าวควบคุมการเคลื่อนไหวของหน่วยดับไฟเคลื่อนที่

Brush

“ไม้ชั้นเลว”

คำเรียกไม้พุ่มหรือไม้เตี้ยที่ไม่ได้ขนาด ทำเป็นสินค้าไม่ได้และไม่อาจใช้เลี้ยงสัตว์ได้ แต่ไม่ใช่เศษไม้

Brush fire

“ไฟไม้พุ่ม”

ไฟซึ่งไหม้เชื้อเพลิงที่ส่วนมากเป็นไม้พุ่ม ไม้เตี้ยและวัชพืช

Behave

“พฤติกรรมไฟ”

ระบบของคอมพิวเตอร์โปรแกรม เพื่อจัดรูปแบบของเชื้อเพลิงและพฤติกรรมของไฟ ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ การเผาไหม้และเชื้อเพลิง

Bucket drops

“ถังหิ้วดับเพลิง”

Bucket drops

เครื่องมือสำหรับทิ้งน้ำหรือสารเคมีดับไฟ โดยออกแบบพิเศษใช้แขวนติดใต้ท้องเฮลิคอปเตอร์

Bambi bucket

“ถังแบมบี้”

Bambi bucket

ถังบรรจุน้ำหรือสารเคมี หิ้วโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตักน้ำจากแหล่งน้ำ แล้วทิ้งดับไฟในพื้นที่ต้องการ ปกติใช้ในการดับไฟป่าและยาฆ่าแมลง

Buffer zones

“แนวกันชน”

พื้นที่วึ่งถางเอาต้นไม้ออกเพื่อเป็นแนวแยกพื้นที่ป่าออกจากพื้นที่บ้าน หรือพื้นที่พัฒนาทางธุรกิจ พื้นที่ส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวกันไฟเขียว ซึ่งอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆได้อีกเช่น เป็นพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ อุทยาน หรือสนามกอล์ฟ

Bump-up method

“วิธีกบเต้น”

วิธีทำแนวกันไฟให้ก้าวหน้าไป โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าที่คนงาน แต่ให้เว้นช่วงระยะไว้ให้เหมาะสมกับเวลา เพื่อคนที่ทำเสร็จก่อนจะได้ไปทำส่วนที่เว้นไว้ได้พอดี คนสุดท้ายเท่านั้นที่ไม่ต้องเปลี่ยนที่ทำงาน

Burning ban

“ประกาศห้ามเผา”

พื้นที่ประกาศห้ามไม่ให้เผาไฟนอกอาคาร มักจะกำหนดเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีอันตรายจากไฟป่าสูง

Burning conditions

“สถานภาพการเผา”

บันทึกสถานภาพการเผาในองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของไฟในเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

Belt weather kit

“เข็มขัดอุตุนิยม”

ซึ่งมีซองใส่เครื่องมือตรวจอากาศพร้อม คือ เครื่องวัดลม เข็มทิศ สไลด์รูล ขวดน้ำ ดินสอและสมุดจดรายงาน

Black line

“แนวดำ”

แนวการเผากำจัดเชื้อเพลิงต่อเนื่องกับแนวกันไฟ อาจทำหลังไฟป่าไหม้แล้วหรือทำก่อนเผาตามกำหนด หรือผาริมถนนเพื่อกันไฟจากคน “แนวดำ” จึงหมายถึง แนวที่เชื้อเพลิงถูกไฟไหม้หมดแล้ว

Brown burn

“แนวน้ำตาล”

พื้นที่ส่วนที่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดให้ต้นไม้ตายเพื่อเตรียมเผา

Brownspot control

“เผากำจัดราสีน้ำตาล”

การเผาตามกำหนดเพื่อกำจัดเชื้อราสีน้ำตาลของต้นสน ขณะที่อยู่ในระดับ grass stage

Build up

“ผลภัยแล้ง”

ผลกระทบของการเกิดภัยแล้งยาวนานต่ออันตรายจากไฟป่า

Build Up Index (BUI)

“ดัชนีผลภัยแล้ง”

ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบรายวันของภัยแล้งและปริมาณน้ำฝนต่อเชื้อเพลิงในระยะเวลา 10 วัน

Burning boss

“ผู้อำนวยการเผา”

ผู้รับผิดชอบ เป็นหัวหน้าควบคุมการเผาตามกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นจุดไฟจนถึงขั้นกวาดเก็บ