ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

ณ  กรุงเทพมหานคร  ( Bangkok World Conservation
Congress 2004 )

 
     

 

                ด้วยประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ (The World Conservation Union – IUCN) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.. 2547 ณ กรุงเทพมหานคร (Bangkok World Conservation Congress 2004) ในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมการประชุมดังกล่าว
                      สหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ (The World Conservation Union – IUCN) เป็นองค์กรระดับโลกประกอบด้วยสมาชิกจาก 76 ประเทศ 111 หน่วยงานรัฐ และ 768 หน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนในประเทศต่างๆ องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค..1948 โดยการรวบรวมผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ และนโยบาย  และองค์กรด้านการอนุรักษ์ เข้าด้วยกัน เพื่อจัดการประชุมให้กับบุคคลในสาขาต่างๆ ทั่วโลกให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง พร้อมทั้งทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนร่วมกัน เพื่อสร้างแนวร่วมในการผลักดันโครงการต่างๆ และสร้างเสริมความแข็งแกร่งของสมาชิกให้สามารถดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับโลก
                      เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกขึ้น เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ของภาพที่ส่งประกวด  ดังนี้

1. ภาพตราสัญลักษณ์ จะต้องสื่อความหมายเกี่ยวกับภารกิจในการสงวน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ต้องมีคำว่า  Bangkok World Conservation Congress 2004
3. ต้องมีคำว่า  The World Conservation Union - IUCN
4. ภาพสัญลักษณ์จะต้องมีรูปช้างเป็นองค์ประกอบหนึ่ง  โดยให้สื่อความเป็นไทยและ เกี่ยวข้องกับารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
5. ใช้สีได้ไม่เกิน  4  สี  ไม่จำกัดเทคนิค
6. ให้ออกแบบตราสัญลักษณ์ขนาดประมาณ  7 นิ้ว  พร้อมทั้งให้จัดทำอาร์ตเวิคขาวดำอีก  2  ขนาด  คือ ขนาด 7 นิ้ว และ 3 นิ้ว
           
6.1      เป็นภาพที่สามารถย่อหรือขยาย เพื่อพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมาย หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ตลอดจนบนตัวเสื้อและแขนเสื้อได้
         6.2      เมื่อถ่ายสำเนาเอกสารยังคงความชัดเจนเหมือนต้นฉบับ
7. ไม่ลอกเลียนแบบมาจากตราสัญลักษณ์อื่น
8. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  และข้าราชการ  มีสิทธิ์ส่งภาพตราสัญลักษณ์เข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
9. 
ต้องมีคำอธิบายความหมายของภาพและสีที่ใช้  โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
10.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดภาพตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และ  IUCN


กำหนดส่งภาพ

                ผู้สนใจส่งภาพออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก   โปรดส่งภาพด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์  ได้ที่      

สำนักงานเตรียมการจัดประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกฝ่ายไทย
ห้อง
222  อาคารกริต  สามะพุทธิ   (ตึกสำนักวิชาการป่าไม้)
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
61 ถนนพหลโยธิน  จตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์  0 2561 4292 – 3  ต่อ  912, 913  และ 0 2940 5911
โทรสาร  0 2940 5911
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30   พฤษภาคม   2546
รางวัล
                     ผู้ส่งภาพตราสัญลักษณ์การจัดประชุมฯ ที่ชนะการประกวด รางวัลที่  1  จำนวน  1  รางวัลจะได้รับเงินสด จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
วันประกาศผล
                     วันที่  16  มิถุนายน   2546
วันรับรางวัล 
           ภายในเดือนกันยายน 2546
                              จึงขอประกาศเชิญชวนนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  เยาวชน  และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป  ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ต่อไป

                                                                                                                    

ประกาศ        วันที่  23   เมษายน   พ.ศ.2546
               

            (นายสมชัย   เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช

 

Back / กลับ