กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ไข่เขียว

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Parashorea stellata. Kurz

ชื่อวงศ์  Dipterocarpaceae

ชื่อสามัญ   ไข่เขียว

ชื่อทางการค้า   -

ชื่อพื้นเมือง  ไข่เขียว  ไก่เขียว ปาดหลังเขียว


   ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมีหนอน และมีต่อมระบายอากาศใหญ่ ตามพุพอนและรากที่พ้นพื้นดินขึ้นมา เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก

                        รูปทรง (เรือนยอด)  เป็นพุ่มกว้างค่อนข้างโปร่ง

                        ใบ   รูปไข่แกมรูปหอก ขนาด 2-6x7-17  ซม. ใบแห้้ง เป็นมันออกสีเขียวอมเหลือง ใบแก่มักจะมีรอยด่างสีน้ำตาลแกมแดง ส่วนใบอ่อนจะมีคราบสีขาวทางท้องใบ ปลายใบเรียวสอบ โคนใบมน

                        ดอก  ออกเป็นช่อมากมายตามง่ามใบและปลายกิ่งกลีบดอกและกลีบเอง กลีบดอกมีขนสีเทา

                                       สี  สีขาว หรือเหลืออ่อน ๆ

                                       กลิ่น  กลีบหอม

                                       ออกดอก  ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม

                        ผล  รูปไข่ ปลายแหลมมีปีกขนาดเดี่ยวกัน 5 ปีก โดยมีปีกเรียวมากและไม่เชื่อมติดกับตัวผลเส้นปีกตามยาวมี 5 เส้น เป็นผลระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม

                                       ผลแก่  -

   
    
ชอบขึ้นตามป่าดิบชื้น ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีลงไปสุดภาคใต้  ที่สูง จากระดับน้ำทะเล 50 - 600 เมตร

  การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า   -

  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก   -

                        ดิน  -

                        ความชื้น  -

                        แสง   -

  การปลูกดูแลบำรุงรักษา    -

                       การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก   -

                        วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม    -

  โรคและแมลง   -

  อัตราการเจริญเติบโต   -

 

                       การเก็บรักษา   -

                       การแปรรูป  -

                       การตลาด  -

                       การบริโภค  -

                       การนำเข้า -

                       การส่งออก  -                     
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ 
เนื้อไม้ใช้ทำกระดานพื้น สำหรับใช้ในร่ม

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร -