กฏ ระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับ อส.

 


 

     พระราชบัญญัติ

     
  พระราชบัญญัติงาช้าง 2558   
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535    
  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2546  
  พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new    
  พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507   
   
 
     พระราชกฤษฎีกา
     
  โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ 
  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เล่ม 124 ตอนที่ 27 ก วันที่ 18 มิถุนายน 2550  
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าจอมทอง ป่าแม่ขาน และป่าแม่วาง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติแม่วาง พ.ศ. 2552  
   
   
     
 
     กฎ
     
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕ 
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๗  
  กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535   
  กฏกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
การครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2551
 
  กฏกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง การออกใบอนุญาต ให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว
และการออกใบรังรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2550
  
   
 
 
     ระเบียบ
     
     
  ระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546 
  ระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิท้กษ์ป่า (รสทป.) พ.ศ. 2546  
  ระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการส่งคืนสัตว์ป่ากลับประเทศถิ่นกำเนิด พ.ศ.๒๕๕๐   
  ระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  
  ระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนต์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  
  ระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ  
   
 
 
     คำสั่ง ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
  ประกาศกรมฯ  เรื่อง มาตรการเพื่อการศึกษาดูนกในธรรมชาติ 
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค่าค้ำประกันความเสียหายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ  
  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์   
   
         
 

กลับหน้าเมนูหลัก
กรมอุทยานแห่งชาติฯ

 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดย กลุ่มงานกฎหมาย กองนิติการ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดย สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า