ตัวชี้วัดบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (อส.)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
 

 
     
 

โปรดตรวจสอบข้อมูล KPI Template ก่อนดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงข้อมูล  
ให้ดูจากวันที่ล่าสุดที่

 
         
 

หน่วยงานส่วนกลาง

     
         
 

  คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
                   ( KPI )

    

  สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ  

   
 

online 28-11-2557
 

                           online 08-03-2560  
 

  ตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์

    

  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 

      
                         online 08-03-2560
 
                           online 08-03-2560
 
 
 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน

  

  สำนักบริหารงานกลาง 

     
 

online 08-03-2560
 

 

                         online 28-03-2560
 

 
 

  กองนิติการ

    

  สำนักแผนงานและสารสนเทศ

     
 

online 28-12-2558
 

 

                         online 14-03-2560
 

 
 

  สำนักสนองงานพระราชดำริ 

  

  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

     
 

online 08-03-2560
 

 

                         online 24-03-2560
 

 
 

  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

  

  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

     
 

online 08-03-2560
 

 

                         online 14-03-2560 
 

 
 

  ข้าราชการปฏิบัติงานหน้าห้องผู้บริหาร

    

  สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

   
 

online 28-12-2558
 

 

                         online 03-04-2560
 

 
 

  สำนักอุทยานแห่งชาติ

  
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
     
 

online 03-04-2560
 

                           online 28-03-2560
 
 
 

  สำนักป้องกัน ปราบปราม และ
  ควบคุมไฟป่า 

  
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
  ตามอนุสัญญา 
  
                         online 03-12-2558
 
                           online 24-03-2560
 
 


                                                     
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
       
  ตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์       
       
  แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล    
       
  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบที่ 1-3)    
       
    ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล      
       
    วิธีการดูผลการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรายบุคคล     
       
       

                                                                            กลับหน้าแรกกรม

 

 

 
 

จัดทำโดย
 
สำนักบริหารงานกลาง    และ สำนักแผนงานและสารสนเทศ