ตัวชี้วัดบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (อส.)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
 

 
     
 

โปรดตรวจสอบข้อมูล KPI Template ก่อนดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงข้อมูล  
ให้ดูจากวันที่ล่าสุดที่

 
         
 

หน่วยงานส่วนกลาง

     
         
 

  คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน
                   ( KPI )

          
 

online 28-11-2557
 

                           online 08-03-2560  
 

  ตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์

    

  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  

      
                        online 05-02-2562
 
                           online 05-02-2562
 
 
 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน

  

  สำนักบริหารงานกลาง 

       
 

online 05-02-2562
 

 

                        online 12-02-2562
 

 
 

  กองนิติการ

    

  สำนักแผนงานและสารสนเทศ

    
 

online 05-02-2562
 

 

                         online 16-05-2562
 

 
 

  สำนักสนองงานพระราชดำริ 

  

  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

     
 

online 05-02-2562
 

 

                         online 05-02-2562 
 

 
 

  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

    

  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

     
 

online 05-02-2562
 

 

                         online 05-02-2562
 

 
 

  ข้าราชการปฏิบัติงานหน้าห้องผู้บริหาร

      

  สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

    
 

online 05-02-2562
 

 

                         online 16-05-2562
 

 
 

  สำนักอุทยานแห่งชาติ

  
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
    
 

online 08-03-2562
 

                           online 05-02-2562
 
 
 

  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

    
  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
  ตามอนุสัญญา 
    
 

online 05-02-2562
 

                           online 05-02-2562
 
 
 

  กองการต่างประเทศ  

        
                                       online 05-02-2562
 
                          
 
 


                                                     
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
       
       
       
  แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล     
       
  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบที่ 1-3)      
       
    ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล        
       
    วิธีการดูผลการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรายบุคคล        
       
       

                                                                            กลับหน้าแรกกรม

 

 

 
 

จัดทำโดย
 
สำนักบริหารงานกลาง    และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช